משרד הפנים: מכרז להצעות לתפעול ותחזוקה של תשתיות מחשוב בשיטת מיקור-חוץ (Outsourcing) ומתן שירותי תמיכה אפליקטיבית במערכות המשרד

ביום חמישי (6.9.2018) דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה על “מכרז חדש של משרד הפנים המתפרסם היום (6.9): מכרז להצעות לתפעול ותחזוקה של תשתיות מחשוב בשיטת מיקור-חוץ (Outsourcing)”.

במודעה לעיתונות של משרד הפנים [מינהל לארגון ומשאבי אנוש + אגף מערכות מידע] לגבי מכרז מס’ 45/2018 נאמר כי תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה מיום חתימת החשב על ההסכם לתקופה של חמש שנים. למשרד בלבד שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה בתקופות קצובות נוספות, כך שסך תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז לא תעלה על 13 שנים. המשרד רשאי לפתוח בהליך תחרותי נוסף.

בין תנאי הסף: מחזור העסקים של המציע הנובע מהספקת שירותי מיקור חוץ לתפעול ותחזוקה של מתקני מחשוב מרכזיים, לתפעול מוקדי שירות (Help Desk) ולתחזוקה של ציוד קצה עולה על 20 מיליון ש”ח לשנה לא כולל מע”מ בכל אחת מהשנים – 2015, 2016, 2017.

יצויין כי הספק הנוכחי לשירותים הללו במשרד הפנים הוא חברת נס [מתוקף מכרז 02/2009] שתקופת ההתקשרות המירבית עימה תסתיים ביום 28.2.2019.

ההתקשרות החדשה של משרד הפנים במסגרת המכרז החדש צפוייה לכלול שינויים ועדכונים כתוצאה מצרכנים חדשים שלו. המשרד גם הפיק לקחים מההתקשרות עם חברת נס ואלה הוכנסו למסגרת המכרז החדש.

מבזקים