משרד הפנים/הרשות לניהול המאגר הביומטרי: מכרז לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

ביום ראשון 24.11.2019 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה:  מכרז חדש של משרד הפנים המתפרסם היום (24.11.2019): מכרז לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב.

בפרטי המכרז נאמר כי המשרד מעוניין לבחור בזוכה אחד למתן השירותים. השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה: שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב ולתוכנה בסיסית (תוכנות מדף בסיסיות כגון מערכות הפעלה ותוכנות לתמיכה בהתקנים חיצוניים, דרייברים וכו’).

השירותים הנדרשים כוללים איתור ותיקון תקלות וכשלים ברכיבי הציוד ובתוכנה הבסיסית לרבות החלפת ציוד תקול, וזאת עד לפתרון מלא של הבעיה, בגינה נפתחה קריאת השירות, והחזרת הציוד לתפקוד מלא.

בנוסף לכך, הספק הזוכה יידרש לתת שרות תחזוקה ותמיכה למוצרים נוספים, אשר ייצאו מתקופת האחריות הבסיסית, ממשפחות דומות, שיירכשו בעתיד או יידרשו ע”י המשרד לאורך תקופת ההסכם.

מכרז זה, מתבסס על מכרזי חשכ”ל לאספקת שרתים (אספקת שרתים – מכרז מרכזי  02-2014) ומכרז שרות ותחזוקה (מכרז מרכזי מממ-2-2011 – שרות ותחזוקה למחשבים וציוד היקפי), בדגש על תחזוקת שרתים, הן לשרתים שנרכשו ועדיין נמצאים בתקופת האחריות הבסיסית והן לשרתים אשר יצאו מתקופת האחריות הבסיסית, בהתאמה לרמת השרות הנדרשת לרשות, כמפורט להלן.

על המענה המוצע לענות על דרישות תקניות כלליות ולעמוד בסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף עיבוד נתונים בארץ ובעולם וכן על הדרישות המפורטות בבקשה זו.

בין תנאי הסף המקצועיים: המציע שותף GOLD בעל הסמכה מטעם HPE למתן שירותי תחזוקה ותמיכה עבור ציוד מחשוב; למציע הסכם Back To Back עם חברת HPE לצורך מתן שרות לציוד מחשוב המיוצר על ידי HPE; למציע יש גישה לקבצי השירות של היצרן ביחס לציוד המפורט בנספח הצעת המחיר, כולל קושחה ואפשרות לאסקלציה ליצרן הציוד; המציע מפעיל מוקד מענה טלפוני בישראל במשך 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה, למעט ימי שבתון.

בהמשך מודגשים הדברים הבאים: “בהתאם להודעת החשב הכללי מתאריך 28.10.2019, בגין הימנעות מביצוע התקשרויות חדשות בעלות השפעה על ההוצאה בשנת 2020, ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020.

בשל האמור לעיל ייתכנו עיכובים ניכרים במועד ההכרזה על הזכייה, בטווח הזמן שעד לחתימה על הסכם ההתקשרות וכן בטווח הזמן שבין החתימה על ההסכם ועד להנפקת הזמנת רכש.

על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל בהצעתו ולמציע שיזכה במכרז לא תהא כל טענה בגין פרקי הזמן האמורים לעיל“. [ההדגשה – מופיעה כך במקור].

יצויין כי ב-  27.2.2017 עבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע”ז – 2017 אשר הפך את הרישום למאגר הביומטרי לחובה על כל אזרחי מדינת ישראל.

חוק זה בא לאחר תקופת מבחן, אשר החלה ביוני 2013, על בסיס החוק מ-  2009 כשמטרת תקופת המבחן הייתה לקיים בדיקות מקיפות באשר לנחיצות המאגר הביומטרי, לערוך בדיקות ביצועים ולעמוד במדדים שונים.

מבזקים