משרד הפנים: בקשת מידע אודות טכנולוגיות (מנועי פנים) אשר יבחנו את עמידת הביצועים במאגר הביומטריה במענה נאות

הגוף המפרסם: משרד הפנים/הרשות לניהול המאגר הביומטרי [רשות המאגר הביומטרי הלאומי]

נושא המכרז: בקשת מידע אודות טכנולוגיות (מנועי פנים) אשר יבחנו את עמידת הביצועים במאגר הביומטריה במענה נאות

מס’ המכרז: 46/2018

תאריך פרסום: 9 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 4 באוקטובר 2019

הערות: הרשות לניהול המאגר הביומטרי  מעוניינת לקבל מידע אודות טכנולוגיות (מנועי פנים) אשר יבחנו את עמידת הביצועים במאגר הביומטריה במענה נאות ואם קיימים אמצעים טכנולוגיים שיש בהם כדי לתת מענה במידה נאותה, לזיהוי ואימות של תושב, לצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 14 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש”ע – 2009.

מטרת הפנייה היא לבחון באם הביצועים של מנועי הפנים במאגר הביומטרי הישראלי תואמים לביצועים בדו”ח ה-  Face Recognition Vendor Test, FRVT. במידה וקיימת אצל המציע הטכנולוגיה המבוקשת, מעוניינים לקבל את הטכנולוגיה לצורך בחינת ביצועים על גבי המאגר של המשרד. המשרד לא יחלוק את תוצאות הבדיקה המדויקות עם מציע כלשהו שענה או שלא ענה לפנייה.

דרישת סף: המציע מדורג באחד מחמשת המקומות הראשונים ב”סבב 2″ של מבדקי ה- FRVT של ארגון National Institute of Standards and Technology, NIST  אשר פורסם בחודש נובמבר 2018,  וב”סבב 3″ אשר בוצע בחודש יוני 2019.

פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

מטרת פנייה זו היא לסייע לאיתור מציעים אשר עומדים בתנאים ויהיו מסוגלים לתת את השירותים המפורטים לעיל. מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות בכל הליך של בדיקת הצעות הבאות בחשבון לצורך ביצוע ההתקשרות או בהליך מכרזי שייערך בעקבותיו ולא יקנה יתרון במכרז או בכל התקשרות אחרת למי שנענה לפנייה זו רק בשל כך שנענה לפנייה ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות עימו בכל דרך אחרת.

אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, יהיה המשרד רשאי לשנות את להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.

מבזקים