משרד המשפטים פירסם לאחרונה תזכיר חוק בנושא זיהוי קול באמצעות דגימת קול (אמצעי זיהוי ביומטריים)

משרד המשפטים פירסם ב- 15 בנובמבר 2015 תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס’ 5 – אמצעי זיהוי ביומטריים), התשע”ו – 2015.

בתזכיר החוק נאמר כי “במהלך שנת 2013 החלה בשירות בתי-הסוהר (שב”ס) הטמעת מערכת טלפוניה חדשה, המכונה מערכת “שחף”, באמצעות חברה פרטית. מטרתה המרכזית של המערכת הינה הקניית יכולת שליטה ובקרה בידי שב”ס, בניהול מערך הטלפונים בגבייה הקיימים באגפי שב”ס, לצורך שמירה על התנהלות תקינה ומניעת שימוש לרעה במערכת הטלפונים על ידי אוכלוסיית האסירים.

“מערכת זו מבוססת על זיהוי קולי של האסיר. הזיהוי הקולי של האסיר מבוסס על דגימת קול, שניטלה בהסכמתו של האסיר במטרה לאפשר לאסיר שימוש פשוט בטלפון, ללא חשש מגניבה או מאובדן של הכרטיס, וכן מאפשר לאסיר לבצע רכישה של יחידות שיחה נוספות באמצעות הטלפון. אם כן, הפעלת המערכת כרוכה בנטילה של דגימת קול ושמירת הנתונים במאגר.

“השימוש של שירות בתי הסוהר בדגימת קול העלה את הצורך בעיגון חוקי של השימוש באמצעי זיהוי זה וכן צורך בתיקון רחב יותר של חוק אמצעי זיהוי שיאפשר לאור הטכנולוגיה ההולכת ומתפתחת, שימוש באמצעי זיהוי ביומטריים נוספים במסגרת המאגר המשטרתי.

“חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ”ו – 1996 כולל כבר היום הוראות שנועדו להבטיח כי נטילת אמצעי זיהוי תעשה תוך שמירה מירבית על כבוד האדם ופרטיותו. הוראות שונות בחוק נוגעות למגבלות על השימוש באמצעי הזיהוי שניטלו, חיסיון הנתונים המצויים במאגר, הגבלת השימוש למטרות מסויימות והוראות נוספות הנוגעות לניהול המאגר. מטרתו של תיקון זה היא הסדרת ההיבטים השונים הנוגעים לנטילה של דגימת קול של אסירים, שמירתה במאגר מידע, תכליותיה והשימוש בה בהתאם להוראות חוק אמצעי זיהוי וכן פתיחת האפשרות לשימוש באמצעי זיהוי ביומטריים אחרים, בכפוף לשיקול דעתו של השר, ולהחלת הוראות החוק ביחס אליהם.

“יובהר כי אין בתיקון זה כדי לגרוע מסמכויות משטרת ישראל ליטול, להחזיק ולעשות שימוש דגימות קול המצויות בידה לפי כל דין”.

“(…) דגימת הקול הינה אמצעי זיהוי ביומטרי, דהיינו מאפיין אנושי פיזיולוגי ייחודי, הניתן למדידה ממוחשבת, אשר משמש לזיהוי אדם באופן חד חד ערכי. בדומה לאמצעים ביומטריים אחרים, מדגימת הקול (קובץ השמע) מופק נתון זיהוי. נתון זיהוי הינו תבנית דיגיטלית המופקת מדגימת הקול, אשר ניתן לעשות בה שימוש לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן ממוחשב.

“(…) תכלית נטילת הדגימה בשירות בתי הסוהר היא מתן שירותי טלפוניה לאסיר באופן פשוט וזמין, הן לעניין ההזדהות במערכת והן לעניין רכישת יחידות שיחה. רכיב חופשיות הרצון מוגשם לאור קיומה של חלופה אמיתית לשימוש בשירותי הטלפוניה בבית הסוהר באמצעות כרטיס הזיהוי האישי. בחירה בחלופה זו אמנם לא תאפשר רכישת דקות שיחה באמצעות הטלפון, אך היא אינה כרוכה בשמירת מידע ביומטרי אודות האסיר”.

הערות עורך Read IT Now: נושא הטלפוניה לאסירים בבתי-הסוהר ונושא מערכת שח”ף בשב”ס נדונו לא-אחת בכנסת כשאחד הדיונים עסק ספציפית בנושא נטילת דגימות קול של האסירים ובמידת החוקיות של צעד זה.

באפריל 2013 הוגשה עתירה (2779/13) בנושא ע”י המרכז האקדמי למשפט ולעסקים החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה – הסדנה לזכויות אסירים ועצורים נגד שב”ס ונגד חברת בינת תקשורת מחשבים (המבצעת את פרוייקט שח”ף). העתירה עדיין נדונה בבית-המשפט העליון.

מבזקים