משרד המשפטים פירסם את צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון); המועד האחרון להעברת הערות: 19.4.2018

ב- 29.3.2018 פירסם משרד המשפטים את צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון), התשע”ח – 2018. המועד האחרון להעברת הערות הוא 19 באפריל 2018.

בדברי ההסבר נאמר כי “תכליתו של התיקון המוצע היא לאפשר העברת מידע מרשות האוכלוסין וההגירה אל מרשם תורמי מוח עצם הפועל מכוח חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע”א – 2011, באופן שיסייע למרשם תורמי מוח העצם באיתור הנבדקים אשר נמצאה לגביהם התאמה בינם לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם.

“התיקון המוצע כולל העברת מידע אודות מספר טלפון של נבדק שנמצא מתאים לתרומה ספציפית, וכן שם פרטי של הוריו, אחיו, או ילדיו הבגירים של הנבדק ומספר הטלפון שלהם, בהתאם למפורט להלן.

“יצויין כי כיום מרשם תורמי מוח עצם שקיבל היתר לפי סעיפים 6 ו- 19 לחוק מרשם תורמי מוח עצם, או הפועל מכוח סעיף 19(ב) לחוק האמור, מוסמך לקבל לצורך איתורו של נבדק אשר נמצאה התאמה בינו לבין אדם הזקוק להשתלת מוח עצם את המען של הנבדק. כן קיימת הסמכה לקבלת אינדיקציה בדבר פטירתו של הנבדק האמור. כמו כן, לצורך איתור הנבדקים הרלבנטיים, נעשה שימוש, בין היתר, בפרטים אשר הנבדק מילא בעת הצטרפותו למרשם תורמי מוח העצם.

“עם זאת, רבים מהנבדקים נמצאים כמתאימים לתרום שנים רבות לאחר שהצטרפו למרשם, ולעיתים פרטי הקשר שמילאו אינם עדכניים, כך שתהליך איתורם לאחר שנמצאה התאמה בינם לבין חולה הממתין להשתלה מיידית, עלול לארוך זמן רב.

“לנוכח האמור, ובשים לב לחשיבות הצלת חיי אדם, מוצע לתקן את צו הגנת הפרטיות, בהתאם למנגנון שיפורט להלן. יודגש, כי בשים לב לרגישות העברת מידע בדבר מספרי טלפון, התיקון המוצע הינו חריג היוצא מן הכלל, וזאת בשל חשיבות ערך הצלת חיים.

“לנוכח הצורך לצמצם, ככל הניתן, את הפגיעה בזכות לפרטיות, מוצע כי התיקון יחול רק לגבי נבדקים אשר במועד תחילתו של צו זה נכללים במרשם תורמי מוח עצם. על כן, ביחס לנבדקים אשר צפויים להיכלל במרשם תורמי מוח העצם לאחר מועד תחילתו של צו זה, נדרש יהיה לפעול בדרכים אחרות שיסייעו ביצירת הקשר עם הנבדק (למשל, טיוב טופס ההצטרפות למרשם, הדגשת החשיבות במילוי כלל פרטי הקשר שבטופס ההצטרפות, וכיו”ב).

“המידע שיימסר יהיה על בסיס שאילתה שתוגש לרשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות העברת טופס א’ לפי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ”ו – 1986, לאחר שמרשם תורמי מוח העצם לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות הפרטים שבידו (ובכלל זה המידע שמרשם מוח העצם מוסמך כיום לקבל מכוח נוסח צו הגנת הפרטיות הקיים כיום) ובאמצעים סבירים אחרים (כגון שימוש במידע גלוי באינטרנט, כדוגמת מאגר “144”) ולאחר שהמרשם בחן את הצורך בקבלת המידע, בשים לב לרגישותו.

“טופס הבקשה לקבלת מידע ייבחן במסגרת הפרוצדורה של הוועדה להעברת מידע ברשות האוכלוסין, לכל הפחות מידי שנתיים.

“על-מנת לצמצם את הגישה למידע שיועבר, רק בעל תפקיד ספציפי במרשם תורמי מוח העצם, אשר יוגדר כמורשה גישה, יוסמך לבצע שאילתה זו.

“המידע שיימסר, לאחר שמרשם תורמי מוח העצם עמד בתנאים הנדרשים, יכלול את מספר הטלפון של הנבדק אשר נמצאה התאמה בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם.

“בשלב השני, וככל שמרשם תורמי מוח עצם לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות המידע שברשותו (לרבות מספר הטלפון של הנבדק), רשות האוכלוסין תוסמך למסור מידע בדבר שמו הפרטי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, ילדים בגירים), ומספר הטלפון של הקרוב. במטרה לצמצם את הפגיעה בפרטיות, לא יועבר מידע בדבר סוג קרבת המשפחה. בנוסף, פרטי המידע שיועברו יתייחסו לחמישה קרובי משפחה, לכל היותר.

“על-מנת שהמידע יהיה אפקטיבי, ככל הניתן, מספרי הטלפון שיועברו יהיו מספרי הטלפון העדכניים ביותר שנמצאים בידי רשות האוכלוסין. בשל הרגישות הרבה הטמונה בהעברת מספרי טלפון של קרובי משפחתו של הנבדק, מורשי הגישה שיוסמכו להגיש שאילתה זו יהיו מנהל מרשם תורמי מוח עצם או סגנו, בלבד.

“לצורך הבטחת קיומה של בקרה על מספר השאילתות שיוגשו מטעם מרשם תורמי מוח העצם, תופיע אינדיקציה לאחר שמרשם מוח עצם מסוים הגיש 50 שאילתות בשנה קלנדרית אחת. ככל שתופיע אינדיקציה כאמור, תתבצע בדיקה של מוצדקות הפניות מול המרשם הרלבנטי, ותתקבל החלטה אם לאפשר את המשך השאילתות באותה שנה.

“סעיף התחילה – לצורך מתן זמן היערכות למרשם תורמי מוח העצם הפועלים כיום, מוצע כי מועד תחילתו של התיקון האמור יהיה 3 חודשים מיום פרסומו”.

מבזקים