משרד המשפטים: מכרז לשירותי חיפוש ידע קודם בתהליך בחינת בקשה לפטנט באמצעות מנוע חיפוש אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית ו/או למידה עמוקה

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/רשות הפטנטים

נושא המכרז: מכרז לשירותי חיפוש ידע קודם בתהליך בחינת בקשה לפטנט באמצעות מנוע חיפוש אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית ו/או  למידה עמוקה

מס’ המכרז: 02-2019

תאריך פרסום: 7 בינואר 2019

מועד אחרון: 14 בפברואר 2019

הערות: רשות הפטנטים עוסקת בבחינת בקשות ובדיקת כשירותן להענקת פטנט, כאשר תהליך הבחינה כולל, בין השאר, חיפוש ידע קודם רלבנטי, לצורך כך רוכשת הרשות משאבי מידע עבור תהליך הבחינה.

על-מנת לשפר את השירות לציבור בין השאר בקיצור משך הבחינה בעזרת ייעול תהליך החיפוש מבקשת הרשות לקבל מידע על שרותי חיפוש ידע קודם בתהליך בחינת בקשה לפטנט באמצעות מנוע חיפוש אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית ו/או למידה עמוקה.

קודם עריכת המכרז המשרד פונה בזאת לחברות העוסקות במתן מכלול השירות המבוקש, אם בעצמן או בשיתוף עם גורם נוסף, בכוונה ללמוד ולהתנסות על מגוון יכולות המערכת לתקופה של 3 חודשים לא פחות מ- 15 בוחנים, להכרת האמצעים והשירותים הקיימים בתחום הנדון. כל זאת על מנת למצות, בסופו של דבר וככל האפשר, את הפוטנציאל הקיים בתחום שירות זה בשוק לתועלת המשרד.

המשרד מבקש לקבל מידע על הטכנולוגיה בבסיס מנוע החיפוש כלומר כיצד המערכת מסווגת את המסמכים הרלוונטיים, כיצד אומנה המערכת להבדיל בין מסמכים רלוונטיים ללא רלבנטיים על איזה סט מסמכים, אילו מסמכים שימשו בתהליך האימון, תוצאות השוואתיות של חיפושים שנעשו באמצעות המערכת לחיפושים שנעשו באמצעות בוחנים ואשר לא נכללו בסט המסמכים שהמערכת אומנה לגביהם.

* בקשה זו הינה הזמנה לקבל מידע ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה ואין המשרד מחוייב להתקשר עם מי מהמשיבים לבקשה זו ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

* אין מניעה כי גופים אשר אינם מאוגדים במדינת ישראל ישתתפו בהליך זה באמצעות נציג ישראלי.

* אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, יהיה המשרד רשאי לשנות או להוסיף תנאים ודרישות – הכול לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.

 

מבזקים