משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים

הגוף המפרסם: משרד המשפטים

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים

מס’ המכרז: 81.2018

תאריך פרסום: 23 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 14 בינואר 2019

הערות: משרד המשפטים מזמין מציעים להציע הצעות לאספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים.

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה במכרז זה יספק מערכת ממוחשבת, מבוססת ענן, המבוססת הפעלה באמצעות התאמה לאלגוריתם מסוג Deferred Acceptance, ואשר עומדת בדרישות מכרז זה.

המערכת תספק מענה ופתרון לאפשרויות של סטודנטים למשפטים להתמחות במשפטים במשרד המשפטים, תוך מתן אפשרות למשרדי ממשלה אחרים ויחידות סמך או למאמנים ולגופים קולטים נוספים מהשוק הפרטי והציבורי, ככל  שיבחרו בכך, לעשות גם הם שימוש במערכת ללא תשלום.

על מערכת שיבוץ המבקשים להתמחות במשפטים, להיות מבוססת על התאמה שנעשתה לאלגוריתם בשם Deferred Acceptance, ולאפשר, בהינתן מספר של מבקשי התמחות עם רשימת העדפות לגבי הגופים הקולטים בתחום המשפטים הרצויים מבחינתם, וגופים קולטים בתחום המשפטים עם רשימת מבקשי ההתמחות הרצויים מבחינתם ומכסות לשיבוץ בהתאם לצורכיהם, לשלוח איתות למבקשי ההתמחות אודות הגוף הקולט בתחום המשפטים הטוב ביותר האפשרי על פי העדפותיהם ולגופים הקולטים בתחום המשפטים אודות המועמדים הטובים ביותר, על פי העדפותיהם, בהתאם למכסות שהעבירו.

המערכת תושתת על פלטפורמה מובחנת ונפרדת ממערכות המציע הזוכה באופן בו אופן הכניסה למערכת לא יתנה שימוש בכל שירות או קבלת פרסומת או דיוור אחר שיש למציע הזוכה.

מובהר, כי לזוכה במכרז זה לא תשולם כל תמורה  עבור אספקת המערכת הממוחשבת למשרד וכי אין המשרד מתחייב כי גופים קולטים נוספים יעשו שימוש במערכת זו.

תקופת ההתקשרות עם הזוכים תהא למשך 12 חודשים החל מיום חתימת המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד תהיה שמורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה/ות קצובה/ות נוספת/ות, בכפוף לצרכי המשרד ולמגבלות התקציב. אולם משך ההתקשרות הכולל (כולל תקופות ההארכה) לא יעלה על 36 חודשים.

יודגש כי הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ובהתאם לרגולציה שתחול, אם תחול בנושא זה ובהתאם להתוויה ולהנחיות לשכת עורכי הדין ביחס לציבור המתמחים בישראל.

הערה: כל ההדגשות המופיעות כאן מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי.

 

מבזקים