משרד המדע: מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ בתחום קידום נשים במדע ובטכנולוגיה

הגוף המפרסם: משרד המדע והטכנולוגיה

נושא המכרז: מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ בתחום קידום נשים במדע ובטכנולוגיה

מס’ המכרז: 10/2017

תאריך פרסום: 7 במאי 2017

מועד אחרון: 8 ביוני 2017

הערות: ועדת המכרזים של משרד המדע והטכנולוגיה מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום קידום נשים עבור המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה הוקמה ליד משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (ע”פ החלטת ממשלה 2660 מיום 7.12.2000) ונועדה בין היתר, להוות גורם ממלכתי מתכלל ומתאם לעניין קידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

המועצה פועלת באמצעות שלוש תתי ועדות: ועדת חינוך, ועדת אקדמיה וועדת תעשייה, שמטרתן לייעץ למועצה בנושא קידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

במטרה להשיא השתתפותן של נשים בתחומי מדע וטכנולוגיה ולשיפור מעמדן, מקדמת המועצה את הנושאים הבאים: תיאום בין גורמים ממלכתיים, ציבוריים ופרטיים לצורך קידום נשים במדע ובטכנולוגיה. ריכוז הפעילות הישראלית בתחומה מול האיחוד האירופי. העלאת המודעות הציבורית לבעיות הקשורות בקידום נשים במדע ובטכנולוגיה. יוזמות ופעילויות שמטרתן לקדם נשים במדע ובטכנולוגיה, ביניהן, תמיכה במיזמים ובפעולות לקידום נשים בחינוך, באקדמיה ובתעשייה.

לצורך קידום ותמיכה בפעילות המועצה, מעוניין המשרד להעסיק יועץ/ת מתאים/ה לסיוע בעניין זה. השירותים הנדרשים מהיועץ אשר ייבחר במסגרת פנייה זו הם סיוע למועצה בנושאים הבאים: ליווי וסיוע ביישום תכנית העבודה של המועצה. יצירת קשר עם גורמים רלבנטיים. קידום שיתופי פעולה קיימים בארץ (ייעוץ לשוויון מגדרי באוניברסיטאות, משרד החינוך, ות”ת, מל”ג, האקדמיה הלאומית למדעים וכו’)  ובחו”ל (gender-net של האיחוד האירופי וכו’). כתיבת ניירות מדיניות במידת הצורך. ליווי והערכה של פרוייקטים לרבות בחינת איכותם ויישומם. ביצוע משימות שוטפות, ככל שיידרש במסגרת יישום תוכנית המועצה.

היועץ יידרש לקיים פגישות שוטפות במשרדים בתל אביב ברחוב מנחם בגין 52, כמו כן יידרש מפעם לפעם לישיבות בשלוחת המשרד ברחוב קלרמון גאנו 3 , ירושלים.

מבזקים