משרד הכלכלה והתעשייה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא השתתפות במיזם משותף להגברת שילובן של נשים בתעשיית ההיי-טק

הגוף המפרסם: משרד הכלכלה והתעשייה

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא השתתפות במיזם משותף להגברת שילובן של נשים בתעשיית ההיי-טק

מס’ המכרז: 1/16

תאריך פרסום: 14 באפריל 2016

מועד אחרון: 10 במאי 2016

הערות: משרד הכלכלה והתעשייה מעוניין לקבל מידע על אודות גופים המעוניינים לקחת חלק במיזם משותף שיסייע להגברת שילובן של נשים בתעשיית ההייטק.

המיזם מבקש לתת מענה למחסור בנשים בתפקידי ליבה בתעשיית ההייטק ולהגדיל את שיעור המועסקות בתעשייה. המיזם נועד כדי לאתר תכניות לקידום ושילוב נשים בתעשייה זו.

משרד הכלכלה והתעשייה, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרדי ממשלה נוספים פועלים בשנים האחרונות לשם צמצום המחסור במהנדסים ובאנשי מחשבים הנדרשים לתעשיית ההיי-טק. כחלק מפעילות זו, מעוניין המשרד לבחון תוכניות שונות שתכליתן הגברת שילוב נשים בתפקידי ליבה בתעשייה זו. זאת, בין היתר, באמצעות כלים כגון מסלולי הכשרה לנשים ונערות ללימוד תכנות, הכוונת נשים ונערות ללימודים טכנולוגיים, ליווי סטודנטיות בחוגים הרלבנטיים באוניברסיטאות ובמכללות, סיוע והכוונה בתהליך ההשמה, קידום נשים העובדות בתעשיית ההיי-טק, סיוע למעסיקים בגיוס ושימור עובדות בתעשייה וכיו”ב.

מטרת הבקשה לקבלת מידע היא למפות את הגופים, כלי ההתערבות והתכניות הקיימים היום, טיבם איכותם והיקף פעילותם, בכל הנוגע לשילוב נשים בתעשיית ההייטק, ולשתף פעולה עם גופים בעלי ידע רלוונטי ומומחיות בעולם תוכן זה.

יצויין כי במידה והמיזם המשותף ייצא לפועל, על הגוף יהיה להעמיד מימון שלא יפחת מ- 50% מעלותו וההתקשרות תיערך, בין היתר, על פי התנאים הקבועים בתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 ובהוראת תכ”מ 7.8.5 כפי תוקפה מעת לעת.

גוף המעוניין לתת מענה לבקשה הנ”ל מוזמן לפנות לוועדת המכרזים במשרד הכלכלה והתעשייה ולפרט את המידע הנדרש להלן:

+ מתווה ראשוני לקידום המטרות המצוינות בבקשה זו לקבלת מידע, לרבות תכנים, קהל היעד (גילאים, רקע מקצועי, אזור גיאוגרפי וכיו”ב), לוחות זמנים, שעות הכשרה, פעילות מול מעסיקים, הערכת עלות וכל מידע רלוונטי אחר.

+ ניסיון הגוף הרלבנטי בהפעלת תכניות לשילוב נשים בתעשיית ההייטק והיקף פעילותו הנוכחית, וכן ניסיון בהפעלת תכניות עם/עבור הממשלה.

+ מידע כללי: שם הגוף, המעמד המשפטי של הארגון ומספרו, שם איש קשר בארגון, מטרות הארגון, גודלו (בעובדים ותקציב), משך קיומו, השירותים הניתנים על ידו ופריסתו הגיאוגרפית.

פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי המיזם המשותף או בחירת מציעים עימם תתבצע ההתקשרות, אלא רק פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולותיו. מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות במיזם המשותף ולא יקנה יתרון במיזם למי שנענה לפנייה זו רק בשל כך שנענה לפנייה.

מבזקים