משרד החינוך נאלץ לבטל מכרז שפירסם [מעקב ובקרה על תוכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב המדעים והטכנולוגיה]: כל ההצעות שהוגשו לא עמדו בתנאים הנדרשים; כעת יפורסם מכרז חדש

הגוף המפרסם: משרד החינוך

שם הספק: טלדור

מהות ההתקשרות:. מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד מבצע ומפעיל פעילויות ותוכניות שונות שבן מסופק בין היתר ציוד בתחומי המחשוב, המדעים והטכנולוגיה. לצורך כך נדרשת בקרה שבאמצעותה יבוצע איסוף, תיועד ועיבוד נתונים של כל הגורמים כולל הקבלים נותני השירותים של המינהל אשר שותפים לתהליך, יתריע על חריגות וליקויים ויפעל לשיפור התהליכים בתיאום עם היחידה המקצועית.

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 8,462,546 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 בספטמבר 2017; סיום ההתקשרות: 30 באפריל 2018

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור ממכרז [במשרד האוצר/החשכ”ל]

הערות: וועדת הפטור ממכרז אומרת בין היתר בנימוקיה כי “המשרד  התקשר עם החברה מכוח מכרז פומבי (מס’ 25.8/2012) עבור התקופה שמיום 1.1.2013 ועד ליום 31.12.2016 בעלות כוללת של 32,120,063 ₪.

■ “ביום 5.2.2017 אישרה וועדת הפטור בחשכ”ל את הארכת ההתקשרות עם החברה בהיקף של 8,446,854 ₪ עבור התקופה שמיום 1.1.2017 ועד ליום 31.8.2017.

■  “ביום 3.5.2017 פירסם המשרד מכרז פומבי חדש (מס’ 11.5/2017) לצורך אספקת השירות אולם וועדת המכרזים של המשרד נאצלה לבטל אותו ביום 4.7.2017 משום שההצעות שהוגשו לא עמדו בתנאים הנדרשים.

■ “כעת, משהמשרד נערך לפרסום המכרז בשנית, הוחלט לבצע מספר שינויים במסמכי המכרז, על-מנת להתאים את היקפיו למגמה שמנכ”ל המשרד מוביל בתחום הטכנולוגי.

■ “להלן לוח הזמנים שהמשרד העביר להשלמת ההליך המכרזי. יצויין כי לוח הזמנים נבנה בשים לב לתקופת החגים ותקופת החפיפה שתידרש במידה ויוחלף הספק: פרסום המכרז – עד ליום 31.10.2017; מועד אחרון להגשת הצעות – עד ליום 15.12.2017; בחירת זוכה – עד ליום 15.2.2018; תחילת ההתקשרות עם הזוכה – 1.5.2018.

■ “הגורם המקצועי במשרד מציין כי היקף הפעילות המתוכנן לתקופת הפטור הינו ההיקף המינימלי הנדרש וכי הכרחי לשמור על הרציפות של הפעילות … יש לזכור כי מתוכננת התרחבות בתחומים הטכנולוגיים ולפנינו סוף שנת תקציב 2017 עמוס בפעולות (במיוחד בתחום הטכנולוגי) והרבעון האחרון של שנת תקציב 2017 שהוא התקופה העמוסה ביותר בכל שנה” [ההדגשה – במקור].

מבזקים