משרד החינוך: מכרז פומבי לשירותי מומחה בפלטפורמות Open Source

הגוף המפרסם: משרד החינוך/מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

נושא המכרז: מכרז פומבי לשירותי מומחה בפלטפורמות Open Source

מס’ המכרז: 95/11.2019

תאריך פרסום: 14 בנובמבר 2019

מועד אחרון: 17 בפברואר 2020

הערות: במשרד קיימות מספר מערכות מבוססות nopCommerce ו-Umbraco. המשרד מבקש לרכוש שירותי יעוץ, פיתוח ובדיקות עבור הרחבות עתידיות שתבוצענה במערכות אלו. מובהר כי הספק שייבחר יידרש ללמוד את המערכות הקיימות. הספק יקבל את המערכות מהספק הנוכחי, ויידרש לתת שירות למערכות הקיימות במסגרת ה- SLA הנדרש.

יעדי השירות הנדרש ומטרותיו: להמשיך ולפתח מערכות אתרים קטלוגיים (כגון הקטלוג החינוכי) ואתרי תוכן (כגון המרחב הפדגוגי) וכן שיפור השירות לעובדי הוראה ומתן נגישות לחומרי לימוד.

בין תנאי הסף: למציע ניסיון של שנתיים לפחות במהלך שלוש השנים הקודמות למועד הגשת המענה בפיתוח אתרים ומערכות nopCommerce בעברית וניסיון של שנתיים לפחות במהלך שלוש השנים הקודמות למועד הגשת המענה, בפיתוח אתרים מבוססי פלטפורמת Umbraco בעברית, בגרסה 7 ומעלה.

השירות מתוכנן לשרת את המשרד לתקופה של חמש שנים לפחות. תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

 

מבזקים