משרד הבריאות מפרסם מסמך בן 4 עמודים בו הוא מפרט מדוע דחה השגה של חברת AWS והחליט על שירותי ענן בסביבת Microsoft AZURE

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

תקנה: 3 (29)

שם הספק: נס אי.טי. בע”מ

מהות ההתקשרות: שירותי ענן בסביבת Microsoft AZURE

התחלת ההתקשרות: 24 ביולי 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

היקף כספי מבוקש: 1,813,500 ₪ כולל מע”מ

החלטה: אושר; דיווח פטור משרדי

הערות: משרד הבריאות מפרסם את החלטת ועדת הענ”א של המשרד מישיבתה ביום 24 ביולי 2019. בין היתר נאמר בהחלטה זו:

■ “משרד הבריאות עושה שימוש בשירותי ענן של יצרנים שונים, בין היתר AZURE של Microsoft החל משנת 2015.

■ “בעקבות שינוי החשב הכללי את תנאי התקשרות משרדי הממשלה עם חברת מיקרוסופט […] לא מתאפשר רכש משרד הבריאות את שירותי ענן במתכונת שהייתה קיימת בשנים עברו, מכוח הסכם מחירים מירביים לשימוש במוצרי חברת מיקרוסופט על-ידי משרדי הממשלה.

■ “בעקבות השינוי הנ”ל, פירסם משרד הבריאות את תיחור 91-2018 עבור שירותי ענן ליצרנים […] עבור AZURE זכתה חברת בינת תקשורת מחשבים; עבור AWS זכתה חברת א.מ.ת מחשוב בע”מ; עבור IBM Cloud זכתה חברת יבמ (ישראל) בע”מ; עבור ענן MEDONE זכתה חברת היולט-פקרד (ישראל) בע”מ.

■ “במועד תום ההתקשרות עם חברת נס אי.טי. בע”מ מכוח הסכם המחירים המירביים וכניסת ההתקשרות עם בינת תקשורת מחשבים בע”מ לתוקף, נתגלה כי נדרשת השלמת פיתוח תהליך מיגרציה שיאפשר מעבר חלק של החשבון, מחברה לחברה, בכדי לשמר את ההשקעה שהשקיע המשרד בפיתוח פרוייקטים המבוססים על פלטפורמת הענן של מיקרוסופט.

■ “בדיקה אשר נערכה ע”י מר ראובן אליהו, מנהל תחום תשתיות, שירות וסייבר באגף מערכות מידע ומחשוב, אל מול חברת מיקרוסופט העלתה כי יכולת העברת חשבון המשרד מ- EA לחשבון SCP של ספקים אחרים, ללא מיגרציה או הקמה-מחדש, עתידה להתאפשר ברבעון ראשון 2020.

■ “כמו כן, בדיקה אשר נערכה ע”י מר ראובן אליהו אל מול חברות מובילות בשוק, העלתה כי נכון להיום החלפת ספק שירות הינה מורכבת ביותר, מחייבת זמן ומאמץ רב ובסבירות גבוהה עתידה לגרום לקשיים ותקלות, תוך הוצאה כספית ניכרת עבור המשרד, בין היתר, מטעמי הקמה, הטמעה והכשרה בהיקף נרחב. בחינת עלויות ביצוע מיגרציה, לרבות החיסכון הנובע ממעבר ל- SCP, העלתה כי, בכל הנוגע לתקופה הקצובה, זוהי החלופה היקרה יותר מאשר התעריפים הנוכחיים.

■ “זה המקום לציין כי משרד הבריאות השקיע מאמצים רבים בפיתוח פרוייקטים דיגיטליים המבוססים על פלטפורמת הענן של מיקרוסופט, אשר באה לידי ביטוי בפיתוח הפיתרונות, הדרכת צוות המשרד, בניית תורת האבטחה של המשרד בענן הציבורי של מיקרוסופט. כל זאת – בעלויות ניכרות.

■ “רק כדי לסבר את האוזן, המדובר בכ- 80 אפליקציות ושירותים דיגיטליים, כ- 30 מערכות תשתיות רשת ואבטחת מידע, חיבור ל- SOC ולניטור, עשרות משאבי PaaS ו- IaaS, סביבות פיתוח המשרתות כחמישים מפתחים, טסט וייצור לכל האפליקציות.

■ “בנסיבות אלה חיווה מר אליהו דעתו המקצועית לפיה, לכל הפחות עד ליום 31.12.2019, חברת נס אי.טי. בע”מ מהווה ספק יחיד לשם המשך רכישת שירותי ענן מקצועי, שימור ההשקעה שנעשתה ומתן אפשרות להמשך פיתוח פרוייקטי המשרד.

ההשגה של חברת AWS

■ ביום 27.5.2019 בוצע פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – חברת נס אי.טי. חברת AWS “הגישה השגה, אשר ברירת המוץ מן הבר מעלה שעיקריה הם כדלקמן:

א. התנגדות המשיגה הינה כנגד הכוונה לרכישת שירותי ענן AZURE שלא באמצעות מכרז, פעולה אשר עולה כדי הפרה חמורה של דיני המכרזים.

ב. הסכם המסגרת שנכרת בין מיקרוסופט ישראל לבין ממשלת ישראל, אינו מתייחס לשירותי ענן מסוג AZURE וכך גם ההסכם הקודם.

ג. שירותי אחסון בענן מסופקים בישראל על-ידי שורה של ספקים, לרבות AWS, לפיכך ברור כי אין המדובר במצב של ספק יחיד.

ד. חוות הדעת המקצועית פגומה פרוצדורלית ומהותית.

ה. חברת AWS יכולה לספק את השירות חלף מיקרוסופט עד מספר ימים בודדים, ללא קשיים מיוחדים”.

התייחסות וועדת המכרזים – ענ”א במשרד הבריאות לכל הטענות של חברת AWS

קרוב לשלושה מתוך ארבעה עמודי ההחלטה של וועדת המכרזים עוסקים בהתייחסות של הוועדה לטענות ולהשגות של חברת AWS וניתן לקרוא את התשובה המלאה במסמך עצמו – כאן. להלן אביא כמה מהדברים הבולטים בהתייחסות וועדת המכרזים:

■ “מקריאת ההשגה נראה כי העובדה שמשרד הבריאות קיים הליך מכרזי לשם בחירת ורכישת שירותי ענן נסתרה מעיני המשיגה. ביום 29.7.2018 פורסם תיחור 91-2018, התקשרות עם ספקיות ענן מכוח מכרז מסגרת 107-2016, תמיכה ורכש תשתיות מחשוב למשרד הבריאות.

■ “[…] הואיל ומערכות משרד הבריאות עלולות להשפיע באופן ישיר או עקיף על חיי אדם ויציבותן הינה קריטית, להבדיל מרשויות ציבוריות אחרות, נתבצעה הפנייה אל מספר ספקי הענן, מתוך כוונה שלא ‘לשים את כל הביצים בסל אחד’.”

■ “[…] בהתאם לתוצאות התיחור, ביקש המשרד להעביר חשבון המשרד מ- נס אי.טי.  לידי בינת – היא הזוכה לאספקת שירותי ענן AZURE אשר נבחרה כדין במסגרת התיחור. במועד ביצוע העברת החשבון נתגלתה בעייה טכנית לא צפוייה, אשר לא איפשרה ועודנה לא מאפשרת, באופן זמני, העברת החשבון לידי בינת. בנסיבות אלה […] היה על המשרד למצוא פיתרון עבור תקופת הביניים. על כן נקבעה נס אי.טי. כספק היחיד עבור תקופה קצובה זו.

■ “[…] הוועדה סבורה כי החלטה מעין זו עומדת במבחן הסבירות הואיל והחלופה בה יהא על המשרד להטמיע מוצר שונה לחלוטין, על כל המשתמע מכך, אך עבור תקופת הביניים, שבסופה יתאפשר למשרד מימוש זכיית בינת כדין – איננה מתקבלת על הדעת

[…] מן המקובץ עולה כי פרסום התיחור, כאמור, עמד בהנחיות החשב הכללי, לפיה רכישת שירותי ענן ‘תתבצע בהתאם לחוק ותקנותיו’ ובהתאמה כי טענת המשיגה בדבר אי-עמידת המשרד בהוראות חוק ותקנות חובת המשרדים בשל אי עריכת מכרז אין בה ולא כלום”.

המוסכניקים

■ מעניינת במיוחד התייחסות הוועדה לטענה לפיה AWS יכולה לספק את השירות חלף מיקרוסופט עד מספר ימים בודדים, ללא קשיים מיוחדים’. “הוועדה סבורה כי טענה זו יש לדחות על הסף”, נאמר במסמך.

“באם תאמץ הוועדה לרגע את המשל מעולם הרכב שהובא במסגרת ההשגה, הרי שהתחייבות זו של AWS משולה להתחייבות בעל מוסך אשר מבטיח ללקוח, אך מהסתכלות מן הצד על רכבו ומבלי לדעת את מצבו, כי יש בידיו היכולת להביא את הרכב למצב בו הוא פועל בתקינות מלאה, מבלי שיתקיימו כל עיכוב, קושי ותקלה, מבלי לפגוע בביצועי הרכב, בעלות זולה יותר מאשר המוסך המתחרה והכל – ‘עד מספר ימים בודדים’.

“המדובר במערכות מורכבות ביותר, בהיקפים נרחבים, הבנויות נדבך על גבי נדבך והמקושרות למערכות מורכבות נוספות לא פחות. עם כל הכבוד, התחייבות ממין זו איננה שווה את הנייר עליו כתובה היא.

האמור מקבל משנה תוקף לנוכח העובדה כי המדובר בפטור לתקופה בת מספר חודשים – תקופה אשר הגורם המקצועי סבור כי עד לסופה לא יעלה בידי ספק אחד להביא את המערכת לכדי יציבות”.

מבזקים