משרד הבריאות: מכרז מסגרת לשירותי ייעוץ וליווי פרויקטים טכנולוגיים עבור האגף למחשוב במשרד

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב

נושא המכרז: מכרז מסגרת לשירותי ייעוץ וליווי פרויקטים טכנולוגיים עבור האגף למחשוב במשרד. במסגרת מכרז זה יוקמו שני אשכולות: אשכול ליווי פרויקטים – עבור שירותי ייעוץ וליווי כלל הפרויקטים הטכנולוגיים. אשכול יועצים מומחים – לליווי ופיקוח מכרזים טכנולוגיים בלבד.

מס’ המכרז: 47/2017

תאריך פרסום: 29 באוקטובר 2017

מועד אחרון: 14 בנובמבר 2017

הערות: שירה לב עמי מנהלת אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות כותבת במכרז כי מדובר במכרז מסגרת, בהתאם להוראת תקנה 17ו. לתקנות חובת המכרזים התשנ”ג – 1993. ספקים אשר יעמדו בתנאי המכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם המזמין ויכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת ולאחר קיומו של הליך תחרותי.

“האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות אחראי להעמדת מערך מחשוב מתקדם, אמין, זמין ומאובטח, מתוך מטרה לאפשר למערכת הבריאות, הנהלת משרד הבריאות וליחידות המשרד לעמוד ביעדים המאתגרים העומדים בפניהם. המשרד פועל בשיתוף עם גורמים נוספים במערכת הבריאות ובממשלה, תוך שימת דגש על איכות השירותים הדיגיטליים הניתנים לציבור הרחב. מערך המחשוב נדרש לספק כלים לשיפור ולייעול תהליכי העבודה של גורמים שונים במערכת הבריאות ולהתאימם לדרישותיהם וכן לצרכים הצצים, חדשות לבקרים, בין היתר, לנוכח שינויים רגולטוריים, שינויים בתחומי אחריות וכו’. ניהול מערך המחשוב הינו תהליך מתמשך ודינמי, המחייב בחינה מתמדת של טכנולוגיות מידע מתקדמות לטובת שיפור, ייעול, הפחתת עלויות ותמיכה בצרכים המשתנים והמתעדכנים של לקוחותיו. בשנים האחרונות ביצע האגף, בתיאום עם הנהלת המשרד ובשיתוף יחידות המשרד, קפיצת מדרגה משמעותית בשילוב הטכנולוגיה במערכת הבריאות, וכחלק מכך אחראי הוא להעמדת מערך מחשוב מתקדם, וליזום וניהול מאות מיזמי מחשוב וכן לכתיבת נהלים ותבניות ליישום מתודולוגיית ניהול פרוייקטים”.

משך ההתקשרות היא לתקופה בת 36 חודשים כאשר למזמין תהיה שמורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה/ות קצובה/ות נוספת/ות, בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב. יובהר כי משך ההתקשרות הכולל (כולל תקופות ההארכה) לא יעלה על 60 חודשים.

מבזקים