משרד הבריאות: מכרז לשירותי פיתוח בקוד פתוח Webi

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב

נושא המכרז: מכרז לשירותי פיתוח בקוד פתוח ו- Web

מס’ המכרז: 57-2017

תאריך פרסום: 17 ביולי 2017

מועד אחרון: 13 בספטמבר 2017

הערות: מכרז זה הינו מכרז מסגרת. ספקים אשר יעמדו בתנאי המכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם המזמין ויכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת ולאחר קיומו של הליך תחרותי.

מבזקים