משרד הבריאות: מכרז לאספקת נתונים בתחום שירותי בריאות

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/אגף המחשוב

נושא המכרז: מכרז לאספקת נתונים בתחום שירותי בריאות

מס’ המכרז: 10-2018

תאריך פרסום: 8 ביולי 2018

מועד אחרון: 22 באוגוסט 2018

הערות: משרד הבריאות מבקש לקבל הצעות לאספקת נתונים בתחום שירותי הבריאות בישראל ושירותים משלימים נלווים.

הנתונים שיסופקו יכללו מידע על שירותי הבריאות המוצעים ע”י ארגוני בריאות. המידע שיועבר למשרד יהיה מידע איכותי ומדויק, אשר ישתלב במאגרי מידע נוספים במשרד ויאפשר לו לעשות בו שימוש מיטבי.

כמו כן נכללים במכרז שירותים משלימים נוספים ובהם שירותי פיתוח יישומים, שיעשו שימוש במידע וכן שירותי מידענות ואיסוף מידע.

הנתונים שיסופקו  יכללו מידע זמין לציבור באתרי אינטרנט פתוחים וכן  מידע נוסף, כפי שיידרש על ידי המשרד.

המשרד מודע לשונות בין השירותים השונים, ולכן מבוקש במענה למכרז להתייחס בנפרד לשני אשכולות של פתרונות:

אשכול 1 – נתונים בתחומי שירותי בריאות ופיתוח יישומים להצגת המידע – השירותים כוללים אספקה של נתונים בתחום שירותי בריאות וכן פיתוח יישומים העושים שימוש בנתונים. בשלב ראשון המציע נדרש לספק נתונים בתחום זמינות ופריסת שירותי בריאות בקופות החולים.

אשכול 2 – שירותי מידענות ועריכת תכנים – שירותי תחקור מידע, בקרה והשוואה בין מקורות מידע, כתיבת דוחות ועריכת תכנים.

המציע יוכל להגיש הצעה לאשכול בודד או לשני האשכולות.

מבזקים