משרד הבריאות מאריך התקשרות בפטור ממכרז עם חב’ גטר למרות “אי שביעות רצון מתפקודה” בכל הנוגע “לשירות הלקוחות ולתחזוקת המערכות” ו”אי יכולתה לספק את היקף השירותים הנדרש ממנה”

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

תקנה: 3 (29)

שמות הספקים: חברת נס מטח + חברת גטר

מהות ההתקשרות: רכישת מערכות תקשורת חלופית תומכת  וחלופית לאנשים עם מוגבלויות

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 25 מיליון ₪ כולל מע”מ מהם 17.5 מיליון ₪ כולל מע”מ לחברת נס-מטח + 7.5 מיליון ₪ לחברת גטר

התחלת ההתקשרות: 3 בדצמבר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור ממכרז

הערות: בנימוקי וועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר/החשכ”ל נאמר כי “… החל משנת 2015 הוכנסו לסל הבריאות מערכות תקשורת תומכת וחלופית המאפשרות תקשורת ודיבור לאנשים בעלי מוגבלות שאינם יכולים לדבר או אף ליצור קשר מילולי או חזותי עם הסביבה בשל מוגבלותם. אספקת המערכות היא חובה המוטלת על המשרד מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד – 1984, שכן מדובר בשירותים שהם תחת האחריות הביטוחית של משרד הבריאות.

ישנם שני סוגים של מערכות – מערכת למיקוד מבט [נועדו לספק מענה למוגבלים קשים במיוחד ומאפשרת להם לתקשר עם סביבתם באמצעות מבטם שכן היא ניתנת לשליטה ותפעול באמצעות האישונים בלבד] ומערכות ללא מיקוד מבט.

“ההתקשרות אינה מכירת מכשירי מדף אלא מערך של אינטגרציה והתאמה אישית לכל נכה הכוללת שילוב של עזרים רבים נוספים, התקנה, הדרכה ושירות עד בית הלקוח”.

“… המשרד מציין כי כיום קיימים רק שני ספקים שמספקים מערכות אלו ויכולים לבצע את כל השירותים הנדרשים … המשרד בחן לעומק את השוק הקיים ומצא כי לעת עתה לא  התווספו חברות נוספות היכולות לתת את המענה הנדרש לאנשים בעלי מוגבלויות בדיבור, לרבות העמדת מערכות שלמות, ביצוע אינטגרציה, הספקת שירותי תחזוקה ברמה הארצית ומתן שירות 24 שעות ביממה. משכך, ולאחר דיונים ממושכים שנערכו, החליט המשרד כי אין מקום לצאת למכרז ונדרש להאריך את ההתקשרות עם החברות. “המשרד מציין כי הוא מעוניין לבצע התקשרות עם שתי החברות וזאת על-מנת לעודד תחרות בין החברות בשוק זה וזאת נוכח החשיבות הרבה שרואה המשרד בקיומם של מספר ספקים בתחום.

“יחד עם זאת, המשרד מבקש לקבוע יחס חלוקה בין החברות, כך שחברת נס מט”ח תספק 70% מסך המערכות וחברת גטר תספק 30% מסך המערכות וזאת בשל אי שביעות רצון מתפקודה של חברת גטר בכל הנוגע לשירות הלקוחות ולתחזוקת המערכות, הנובע מאי יכולתה לספק את היקף השירותים הנדרש ממנה”.

התשלום בפועל לחברות נעשה בהתאם למספר החברות שמסופקות בפועל על-ידי כל חברה מקרב שתי הספקיות הללו.

מבזקים