משרד הבריאות [המבצע רכש בהיקף כולל של למעלה מ- 3 מיליארד ₪ בשנה של שירותים וטובין] פירסם מכרז למתן ייעוץ בתחום תורת המשחקים לצורך כתיבה וליווי של מכרזים

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

נושא המכרז: מכרז למתן ייעוץ בתחום תורת המשחקים לצורך כתיבה וליווי של מכרזים

מס’ המכרז: 106/2018

תאריך פרסום: 31 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 29 בינואר 2019

הערות: משרד הבריאות מבצע רכש בהיקף כולל של למעלה מ- 3 מיליארד ₪ בשנה של שירותים וטובין, באמצעות אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה.

האגף אחראי על ניהול תהליכי הרכש במשרד, הכוללים בין היתר תהליכי כתיבת מכרז לרבות גיבוש מודל המכרז ומודל התמורה, בחינת מודלים כלכליים להתקשרויות בפטור ממכרז וביצוע משימות נוספות ליישום הרכש הנדרש. בנוסף, האגף מיישם את החלטות ועדת המכרזים המרכזית לשירותים וטובין. לאגף ממשקי עבודה עם כלל יחידות המשרד (לרבות בתי החולים הממשלתיים, לשכות בריאות ומכונים).

במכרזים מורכבים, נזקק לעיתים המשרד לייעוץ כלכלי להתמודדות עם היבטים כלכליים במכרזים, לרבות התמודדות עם כשלי שוק, עידוד התחרותיות בשוק ומקסום ההליך המכרזי הנשען לרוב על עקרונות בתחום תורת המשחקים. השירות כולל בין היתר המלצה למודל התחרותי במכרז, הצעת פתרונות לכשלי שוק ויצירת תחרות, והצגת חלופות למודל הצעת המחיר וכלים דינמיים להגשת הצעות מחיר. הכל באופן שימקסם את יתרונות המכרז ויביא ליעילות ולתוצאה הטובה ביותר האפשרית, בהתאם למטרות שהגדיר המשרד.

פירוט השירותים הנדרשים:

+ לבצע מחקרי שוק, תוך התעמקות בשווקים לגביהם ניתן הייעוץ, והצבעה על כשלי שוק מוכרים ואפשריים.

+ קביעת מודל כלכלי תחרותי למכרז אשר יתמודד עם כשלי השוק, תוך יישום עקרונות תורת המשחקים, ימקסם את יתרונות המכרז ויביא ליעילות ולתוצאה הטובה ביותר האפשרית, בהתאם למטרות שהגדיר האגף וכדוגמת: אסדרת שירות חדש, ביזור/ריכוז שוק, הגברה/צמצום תחרות.

+ בהתאם לדרישה – בחינת השלכת שלב בחינת איכות ההצעות על המודל שהוצע ומתן המלצה לשינוי ומודל ליישום בחינת האיכות.

+ ליווי הליך המכרז ביחס לתחומי הייעוץ, לרבות מענה לשאלות ההבהרה הרלוונטיות לתחום הייעוץ ובדיקת ההצעות – במידה ויידרש לכך על ידי האגף.

+ ביצוע בדיקת אפקטיביות של תוצאות מכרזים בדגש על הנושאים הבאים.לווי ההליך במקרה של עתירה ולרבות – הגשת חוות דעת וחוות דעת מומחה, הגשת תצהירים, השתתפות בדיונים במידה ויידרש ועוד.

+ השתתפות בפגישות לאורך ההליך המכרזי לרבות בפגישות ועדת המכרזים.

+ עבודה במשותף, ובהתאם לצורך, עם יועצי כתיבת המכרזים של האגף.

+ היועץ יגיש לאגף מסמכים סדורים המפרטים את המלצותיו, חוות דעתו, וכל תוצר אחר הנדרש ביחס לשירותים המבוקשים.

+ היועץ יתקן את המסמכים בהתאם לדרישת האגף, עד לשביעות רצון האגף.

= = = = = = = = = = = = = = = =

להלן הידיעה שפירסמתי כאן באתר ב- 16.11.2018:

בסוף חודש אוקטובר 2018 פורסם במערכת מנו”ף (מערכת ניהול ופרסום מכרזים ופטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר) על “הרחבת התקשרות עם יועץ תורת המשחקים” [התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית] וזאת לצורך “סיום כתיבת מסמכי מכרז”.

ההתקשרות שאושרה הפעם היא לתקופה שמ- 1.11.2018 ועד 31.10.2019. יצויין כי במערכת מנו”ף לא מוזכרת התקשרות קודמת עם אותו מומחה, פרופ’ ליעד בלומרוזן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. רק בדו”ח ההתקשרויות הרבעוני של משרד התקשורת מצאתי אינדיקציה להתקשרות קודמת עימו.

מבדיקה שערכתי מסתבר כי ב- 28 באוקטובר 2018 נערכה ישיבה של וועדת מכרזים ליועצים, מחקרים וסקרים במשרד התקשורת.

בפרוטוקול ישיבת הוועדה שהגיע לידי Read IT Now נאמר בין היתר כי “בתאריך 30 בנובמבר 2017 התקשר המשרד עם פרופ’ ליעד בלומרוזן, במסגרת קיומה של וועדת מכרזים להקצאת תדרים לטובת אספקת שירותי רט”ן ברחבי פס מתקדמים, לטובת מתן ייעוץ בנושא תורת המשחקים ובניית מנגנון המכרז ומאפייניו”.

בהמשך הפרוטוקול נאמר כי “[…] הפנייה נעשתה ל- 13 יועצים שונים והתקבלה הצעה יחידה.

“עבודתה של וועדת המכרזים נמצאת בעיצומה ותרומתו של היועץ להמשך עבודה זו רבה. עד כה פעל היועץ במסגרת הצוות הכלכלי לבניית מאפייניו המרכזיים של מודל המכרז המתאים ביותר למכרז דנן, במסגרת השוואת מודלים שונים ולמידה מהניסיון הנצבר לגביהם בעולם. אולם מודל זה טרם הושלם, לרבות בדיקתו באמצעות סימולציות מתאימות.

“על-מנת להבטיח את השלמת מודל המכרז בצורה המיטבית ביותר תוך התאמתו להחלטות המתקבלות בוועדת המכרזים וכן את ליוויו של היועץ במהלך קיום המכרז ואחריו, נדרש להאריך ולהרחיב את ההתקשרות למשך שנה נוספת”.

הוועדה החליטה בסופו של דבר להמשיך בהתקשרות עם פרופ’ ליעד בלומרוזן כמבוקש.

 

מבזקים