משרד האנרגיה: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בנושא היערכות לחירום, סייבר, ורציפות תפקודית למערך החירום, ביטחון המידע וסייבר במשרד

הגוף המפרסם: משרד האנרגיה

נושא המכרז: משרד האנרגיה: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בנושא היערכות לחירום, סייבר, ורציפות תפקודית למערך החירום, ביטחון המידע וסייבר במשרד

מס’ המכרז: 20/2019

תאריך פרסום: 5 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 31 באוקטובר 2019

הערות: היקף התקציב השנתי לפעילות ייעוץ נשוא מכרז זה עמד בשנים האחרונות על כ- 600,000 ₪ [מובהר כי נתון זה הינו לידיעה בלבד, ואינו מחייב את המשרד ביחס לפעילות עתידית].

מכרז מסגרת הוא מכרז פומבי שבו נבחר יותר מספק אחד, אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק מכרז מסגרת, וזהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיבחר מעת לעת בהליך תחרותי של פנייה פרטנית, במהלך תקופת הסכם המסגרת, לפי תנאי מכרז המסגרת.

הפעילות כוללת מתן שירותי ייעוץ בתחומים שונים, על פי חלוקה לסלים:

+  סל מספר 1 – היערכות לחירום:  גיבוש אסטרטגיה להיערכות לחירום, הכוללת הכנת תרחישי ייחוס וקביעת רמות שירות,  לרבות, כתיבת תכניות להתמודדות עם מצבי חירום הכוללות נוהלי פעולה, הנחיות והוראות מתאימות, התייצבות בחמ”ל ייעודי במצב חירום בהתאם לדרישה. ארגון וניהול תרגילים בעתות רגיעה בהתאם לתרחישים אפשריים, וכתיבת מסמך מסכם ומפורט לכל תרגיל. ועוד ככל שנדרש.

+ סל מס’ 2 – סייבר: כתיבת מסמכים הכוללים נהלים, הנחיות והוראות למערך בנושא התנהלות ופעילות בתחום ביטחון המידע והסייבר. השתתפות בפרוייקטים ייעודיים, התייצבות בחמ”ל ייעודי במצב חירום בהתאם לדרישה ועוד ככל שנדרש.

+ סל מס’ 3 – רציפות תפקודית: גיבוש אסטרטגיה לתפקוד המערכת ו/או הגוף במקרה של התממשות אירוע חירום. כמו כן, כתיבת מסמכים הכוללים נהלים, הנחיות והוראות להתנהלות והמשך פעילות המתקן ו/או משרד ו/או גוף בזמן חירום כולל התמחויות מקצועיות כגון, חקר ביצועים, מיגון, אִפְחוּת נזקים ועוד.

מבזקים