משרד האנרגיה: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ אבטחת מידע והגנה בסייבר

הגוף המפרסם: משרד האנרגיה/אגף חירום, ביטחון, מידע וסייבר

נושא המכרז: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ אבטחת מידע והגנה בסייבר

מס’ המכרז: 32/2019

תאריך פרסום: 20 במאי 2019

מועד אחרון: 7 ביולי 2019

הערות: משרד האנרגיה מחזיק בסודות ביטחוניים ובהתאם לכך מונחה ע”י רשות ההגנה בסייבר אשר בשירות ביטחון כללי (שב”כ) בהתאם לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ”ח – 1998. בהתאם להחלטת הממשלה משרד האנרגיה הינו גוף המונחה ע”י היחידה לסיכול איומי סייבר בשב”כ במשרדי הממשלה. מנב”ט משרד האנרגיה הינו בעל האחריות והסמכות להנחות, להכווין וללוות ביטחונית (אבטחת מידע והגנה בסייבר) את יחידות המשרד השונות ובכלל זה רשות החשמל והגופים המונחים.

בין תנאי הסף:

+ למציע ניסיון מוכח בתחום הייעוץ בנושאים הבאים: סיפק במהלך חמש השנים האחרונות שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע והגנה בסייבר בהיקף של לפחות 750 שעות בשנה, בסה”כ, עבור 3 גופים לפחות (במצטבר לשלושת הגופים). אחד מהגופים (לכל הפחות) הוא גוף ממשלתי במדינת ישראל הכפוף להנחיית היחידה לסיכול איומי סייבר בשב”כ או מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה בהתאם לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ”ח – 1998. אחד מהגופים (לכל הפחות) הוא גוף ממשלתי המחוייב לעמוד בהנחיות היחידה להגנה בסייבר בממשלה (יה”ב) בהתאם להחלטת ממשלה 2443 מיום 15.2.15;

+ למציע לפחות חמש שנות ניסיון בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר בכל אחד מהתחומים הבאים: גיבוש וכתיבת מתודולוגיה (מדיניות, נהלים, פק”מ חירום, הנחיות עבודה תוכניות ליישום מערכי אבטחה, גיבוש תוכניות עבודה;  ביצוע סקרי סיכונים ו/או ביקורות אבטחת מידע; ניהול ביקורת בנושאי אבטחת מידע והגנה בסייבר; ליווי והכוונה בנושאי אבטחת מידע והגנה בסייבר; פיתוח למידה והכוונה בתחומים אבטחת מידע והגנה בסייבר; ניהול ועריכת תרגילי מודעות עובדים בנושאי אבטחת מידע והגנה בסייבר; אבטחת שרשרת האספקה.

מבזקים