משרד האוצר/שע”מ: מכרז לשירותי ייעוץ במתודולוגיות מחשוב

הגוף המפרסם: משרד האוצר/שע”מ (שירות עיבודים ממוכנים)

נושא המכרז: מכרז לשירותי ייעוץ במתודולוגיות מחשוב

מס’ המכרז: 6-2019

תאריך פרסום: 31 ביולי 2019

מועד אחרון: 15 בספטמבר 2019

הערות: במודעה לעיתונות בעברית שפורסמה במקביל למסמכי המכרז המלאים נאמר כי משך ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה של המזמין להארכת תוקף ההתקשרות בארבע שנים נוספות או חלקן, ובלבד שתקופת ההסכם, כולל תקופות ההסכם המוארכת, לא תעלה על חמש שנים מיום חתימת הסכם זה, בכפוף לקיום ואישור תקציבי, לחוק חובת המכרזים תשכ”ב – 1992, התקנות על פיו ולהוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

מבזקים