משרד האוצר: מכרז לאספקת תשתית CRM במתכונת ענן ולפיתוח יישומים על-גבי התשתית המוצעת ומתן שירותי תמיכה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/אגף מערכות מידע

נושא המכרז: מכרז לאספקת תשתית CRM במתכונת ענן ולפיתוח יישומים על-גבי התשתית המוצעת ומתן שירותי תמיכה

מס’ המכרז: 001/2017

תאריך פרסום: 2 במארס 2017

מועד אחרון: 20 באפריל 2017

הערות: תקופת המכרז היא לחמש שנים ממועד חתימת ההסכם ושליחת הזמנה לספק הזוכה בתוספת זכות ברירה להארכת תקופה זו בעד 5  שנים נוספות.

בין תנאי הסף: המציע הינו אחד מאלה: היצרן (בעל הרישיון) של תשתית ה- CRM המוצעת או בעל הסמכה לשיווק תשתית ה- CRM המוצעת ומתן שירותי תחזוקה מטעם יצרן תשתית ה- CRM המוצעת.

תשתית ה- CRM המוצעת עונה על הדרישות הבאות: מדורגת ברביע העליון של Magic Quadrant for CRM Customer Engagement Center לשנת 2015 של חברת המחקר Gartner או בדירוג מקביל על-ידי חברת מחקר בין לאומית אחרת; הותקנה עבור 100 לקוחות לפחות, בארץ או בעולם, נכון למועד פרסום המכרז, אשר לכל אחד מהם לפחות 100 משתמשים בתצורת ענן; לתשתית ה-  CRM המוצעת קיים מחירון בין לאומי פומבי, המפרט את מחירון השירותים. הגישה לקטלוג השירותים הינה באמצעות הרשת (Web); תשתית ה- CRM המוצעת מספקת שירותים לפחות לחמישה לקוחות בארץ אשר עונים לתנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז.

היצרן מפעיל בעצמו או קשור בהסכם מחייב עם גורם המספק שירותי ענן המסופקים מלפחות שני אתרי מחשב הממוקמים במדינות שונות; המציע הטמיע את תשתית ה- CRM המוצעת עבור לפחות שני לקוחות בארץ, אשר לכל אחד מהם 100 משתמשים לפחות, לתקופה רצופה של לפחות 6 חודשים במהלך התקופה שמ- 1/1/2014 ועד 31/12/2016; המציע מספק שירותי Help desk אנושי התומך בתשתית ה-CRM המוצעת בשפה העברית.

מבזקים