משרד האוצר: הזמנה להציע הצעות בנושא שירותי ייעוץ בתהליך לרכישה, איפיון והטמעה של מערכת לקליטת דיווחים וניתוחם

21:41 31.12.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: ,

הגוף המפרסם: משרד האוצר/רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות בנושא שירותי ייעוץ בתהליך לרכישה, איפיון והטמעה של מערכת לקליטת דיווחים וניתוחם

מס’ המכרז: 13/2018

תאריך פרסום: 30 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 19 בפברואר 2019

הערות: הרשות קולטת מדי שנה עשרות אלפי קבצי דיווח ובכללן מאות אלפי טבלאות, המועברים אליה על-ידי כ- 100  גופים מוסדיים (חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה) וכן על ידי אלפי גופים מפוקחים בתחומי השירותים הפיננסיים.

המידע המועבר בדיווחים אלו נוגע, בין היתר, לסך נכסי החיסכון הפנסיוני עליהם מפקחת הרשות אשר עמד נכון לסוף שנת 2017 על סכום של כ- 1.57 טריליון ₪, וכן להפקדות ולפרמיות המועברות מדי שנה לחברות המנהלות קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות הביטוח אשר עמד בשנת 2017 על כ- 134 מיליארד ₪.

מדובר במידע רב המקיף נושאים רבים בתחום חיסכון ארוך הטווח והביטוח – תשואות, חשיפות, ניודים, דמי ניהול, תשלום פרמיות, תשלום תביעות, היקף נכסים, היקף הפקדות, היקף התחייבויות ועוד.

מידע זה משמש את הרשות לקבלת החלטות מושכלות ומבוססות מידע בבואה לבצע הסדרות ועבודת פיקוח על הגופים המפוקחים.

על-מנת לשמור על נכונותו ושלמותו של כל המידע המתקבל ברשות ועל מנת לאפשר לרשות לתחקר ולנתח את המידע הרב המתקבל אצלה, בכוונת הרשות לרכוש שירותי רכישה ופיתוח של מערכת דיווח וניתוח נתונים באמצעות זוכה במכרז שיפורסם בתחילת שנת 2019.

המערכת נדרשת במטרה לסייע לעובדי הרשות בנושאים הבאים:

א. ביצוע תיעוד מלא ומדויק של המידע המתקבל ברשות באמצעות הדיווחים הנדרשים על פי הדין, ארגון המידע באופן שיאפשר שליפה נוחה של הנתונים (בניית קטלוג מידע), לרבות הסבת כלל המידע שהתקבל ברשות בעבר תוך ארגונו והתאמתו לאיפיון שיקבע במערכת (שמירתו בקטלוג המידע החדש).

ב. ביצוע מעקב שוטף בדבר תקינות הדיווחים, נכונות ושלמות המידע המדווח ועמידת הגופים המפוקחים בהוראות הדין לעניין הדיווח, לרבות הקמת מערך בקרות מפורט על כלל שדות הדיווח.

ג. ניתוח ותחקור המידע הקיים במערכת לצרכי BI.

ד. שמירה של זיכרון ארגוני ובכלל זה תיעוד מלא של כל תהליכי הדיווח, הבקרה והניתוח שמבוצעים על ידי כלל המשתמשים במערכת, בכללם עובדי הרשות ונציגי הגופים המפוקחים אשר מדווחים לרשות מידע באופן שוטף.

ה. התראה על סטייה אפשרית של מפוקחים מהוראות הדין ושיפור יכולת האכיפה של הרשות באמצעות מערך בקרות מקיף ומפורט.

* שירותי הייעוץ יכללו בין היתר, ייעוץ הנוגע להליכי המכרז לבחירת הספק למערכת החדשה. איפיון המערכת החדשה, בניית קטלוג מידע, פיתוח, התאמות ואינטגרציה. הסבת מאגרי המידע הקיימים אצל המזמין למערכת החדשה. בדיקות קבלה וביצוע פיילוט. תהליך ההטמעה של המערכת החדשה ועלייתה לאוויר.

* תנאי הסף: המציע הוא בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום מערכות המידע בשמונה השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות; בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום אפיון, פיתוח והטמעה ביחס לשלוש מערכות מידע שונות בהיקף מצטבר של 1000 שעות בסך הכל; בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום אפיון, פיתוח והטמעה ביחס למערכת מידע של גוף ציבורי או של גוף פיננסי אחד לפחות בארבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

* הצעות המחיר: התעריף המקסימלי לשירותי הייעוץ הוא 256,400 ₪, לא כולל מע”מ. המציעים נדרשים להציע שיעור הנחה מתעריף זה.

מבזקים