משטרת ישראל פירסמה RFI למערכת Video Motion Detection, VMD – גילוי אוטומטי ותיעוד עבירות בווידאו דיגיטלי לשורה של עבירות ובהן נסיעה נגד הכיוון ושימוש בסלולר במהלך נסיעה

פורסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) שלמשטרת ישראל/אגף התנועה הארצי/מחלקת מו”פ  למערכת Video Motion  Detection, VMD – גילוי אוטומטי ותיעוד עבירות בווידאו דיגיטלי לשורה של עבירות ובהן נסיעה נגד הכיוון ושימוש בסלולר במהלך נסיעה.

מדובר במערכות שניתן להתקינן ולהפעילן מתוך רכב ו/או מעל גבי מתקן ייעודי שיוצב בצידי הדרכים.

תוצרי המערכות יועברו באמצעות תקשורת מאובטחת למרכז שו”ב לצורך צפייה בקטעי הוידאו ועריכת דו”חות.

מטרות הבקשה: לאפשר למ”י לקבל מידע על פתרונות אפשריים בנושא שבנדון הניתנים ליישום במערך אכיפת עבירות תנועה  של אגף התנועה במ”י. לבחון את מידת התאמתן של המערכות שלגביהן יועבר המידע כמענה לצורך מבצעי של את”ן.

אבטחת מידע: החברה המציעה תפרט את מנגנון אבטחת המידע במערכת למניעת התערבות חיצונית בקבצים. החברה תפרט את מנגנון אבטחת המידע בשו”ב.

העבירות בהן מדובר: חציית שטח הפרדה/קו לבן. כניסה לצומת לא פנוי. אי עצירה בשלט עצור. אי מתן זכות קדימה להולך רגל. אי מתן זכות קדימה לרכב. סטייה מנתיב. נסיעה נגד הכיוון. שימוש בסלולרי בנסיעה. אי חגירת חגורת בטיחות בנסיעה. חציית צומת באור אדום. מהירות מעל המותר.

מבזקים