משהת”ק מפרסם את תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ”א-2020 “בשים לב למקרים שהתגלו בחודשים האחרונים של ציוד אלחוטי שיובא לישראל בפטור וגורם להפרעות אלחוטיות”

14:38 03.01.2021

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

משרד התקשורת מפרסם את תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ”א-2020.

באשר למטרת התקנות והצורך בהן נאמר כי “מוצע לעגן בתקנות אלה את הפטורים השונים שקבע שר התקשורת בעבר בצווים נפרדים מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל”ב-1972 לעניין מכשירים אלחוטיים מסוגים שונים, שביחס אליהם לא יחולו הוראות הפקודה, ובכלל כך חובת רישוי ותשלום אגרה. כמו כן, מוצע להרחיב את היקף הפטור ביחס למכשירים מסוגים נוספים ביבוא אישי או ביבוא מסחרי, לפי העניין, והכל בהתאם להחלטות הממשלה מס’ 3423 ו-3424 מיום 11 בינואר 2018 שעניינן “הסרת חסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחיה” ו”הסרת חסמים ליבוא מוצרי תקשורת”, בהתאמה.

בדברי ההסבר נאמר כי “בהתאם לאסדרה מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל”ב-1972, התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי הן פעולות המחייבות קבלת רישיון מאת משרד התקשורת.

“ברבות השנים נקבע בשורה של צווים כי מכשירים אלחוטיים מסוגים שונים פטורים מהוראות הפקודה, ובכך התאפשר לכל אדם לייבאם, לסחור בהם להחזיקם או להפעילם ללא צורך בכל רישיון או אישור מכוח הפקודה (צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה), התשמ”ב-1982; צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס’ 2), התשמ”ב-1982; צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה), התשמ”ד-1983).

לצד זאת, בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 3423 מיום 11 בינואר 2018 שעניינה הסרת חסמים בייבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחיה, קבע שר התקשורת ביום 31 באוקטובר 2018 בצו פטור ביחס למכשירים אלחוטיים המיובאים בייבוא אישי או משפחתי (סעיף 1ב לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס’ 2), התשמ”ב-1982). בהתאם לצו האמור ולהוראות צו ייבוא אישי, התשע”ט-2019, יבוא אישי – כלומר יבוא לשימוש עצמי או משפחתי – של מכשירים אלחוטיים מוגבל לכמות של עד 5 יחידות מאותו סוג במשלוח. יבוא אישי כאמור פטור כיום מהצורך לקבל ממשרד התקשורת רישיון או אישור, לפי העניין, וזאת כחלק מפעולות הממשלה על מנת להקל על היבוא האישי ועל מנת להפחית את יוקר המחייה.

“ביום 22 לאפריל 2018 נכנס לתוקף תיקון לפקודה, ובכלל כך לעניין רישוי של מכשירים אלחוטיים, לעניין מכשירים במסלול אישור התאמה, ולעניין פטור מהוראות הפקודה. סעיף 4יט מקנה לשר התקשורת סמכות לקבוע כי מכשירים מסוימים יהיו פטורים מהוראות לפי הפקודה, ובכלל כך חובת הרישוי. מוצע כעת לקבוע תקנות שעניינן פטור מהוראות הפקודה מכוח סעיף 4יט לפקודה, וזאת חלף הצווים השונים שנקבעו בעבר וזאת בין היתר, על מנת לרכז בדבר חקיקה אחד, למען הפשטות והאחידות, את הפטורים השונים שניתנו בעבר.

“כמו כן מוצע, לאחר שהניסיון לימד כי אין מניעה לכך, להרחיב את הפטור שנקבע ביחס למכשירים אלחוטיים מסוגים שונים בייבוא אישי בלבד, ולקבוע כי מכשירים אלה יהיו פטורים מרישוי גם בייבוא מסחרי, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 3424 מיום 11 בינואר 2018 שעניינה הסרת חסמים ליבוא מוצרי תקשורת.

“טיוטה קודמת של התקנות פורסמה להתייחסות הציבור בחודש ספטמבר 2019 באתר קשרי ממשל. לאחר פרסומה נלמדו הערות הציבור, וכן נערכה בחינה מחודשת של הנושא ורשימת המוצרים שיהיו פטורים מרישוי בשים לב למקרים שהתגלו בחודשים האחרונים של ציוד אלחוטי שיובא לישראל בפטור וגורם להפרעות אלחוטיות. הטיוטה הנוכחית כוללת מכשירים שלא נכללו בטיוטה קודמת שפורסמה להתייחסות הציבור, וכן הוצאו ממנה מכשירים שגורמי המקצוע במשרד התקשורת ממליצים שלא לקבוע פטור ביחס אליהם או ממליצים לבטל את הפטור שקיים ביחס אליהם בייבוא אישי בשל חשש לגרם הפרעות אלחוטיות”.  [הערה: ההדגשה אינה במקור].

“[…] כך מוצע לקבוע כי פטור למכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים בתקנות או למכשיר שתכונותיו הטכניות תואמות את הוראות התקנות האמורות, מותנה בכך שמי שברשותו מכשיר כאמור יפעילו באופן שלא יגרום לשיבוש או הפרעה לפעולתו של מכשיר אלחוטי שהוקצה לו תדר לפי פרק ה’ לפקודה. הוראה זו נדרשת כחלק מהניהול התקין של משאבי תדרי הרדיו בהתאם להוראות הפקודה. עוד מוצע להבהיר את הדין החל, לפיו פטור שניתן בתקנות למכשיר אלחוטי אינו מקנה לו הגנה מפני הפרעות אלחוט מצד מכשירים אלחוטיים אחרים”.

* טיוטת ההצעה אינה חתומה ע”י שר תקשורת בשם ספציפי. המועד האחרון להגשת תגובות הוא 18 בינואר 2021, דקה לפני חצות. לעומת זאת, טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס’ 2) (תיקון), התשפ”א-2020  שפורסמה באותו היום, חתומה ע”י בנימין גנץ שר התקשורת, כמו גם תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ”א-2020 שאף הן חתומות ע”י השר גנץ.