מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות בינה עסקית [BI]

הגוף המפרסם: מפעל הפיס

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות בינה עסקית [BI]

מס’ המכרז: 393/2015

תאריך פרסום: 14 ביוני 2015

מועד אחרון: 8 ביולי 2015

הערות: מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות למתן שירותי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות בינה עסקית באמצעות 8 בעלי תפקידים. המציע רשאי להגיש הצעה לחלק מבעלי התפקידים בלבד.

בין תנאי הסף: לאורך כל 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק ל- 2 לקוחות לפחות שירותים למערכת בינה עסקית (BI) בישראל, באמצעות 2 בעלי תפקידים מבין התפקידים שלהלן לכל לקוח: מומחה תשתיות אפליקטיביות בתחום BI (תכניתן תשתיות בכיר); מפתח שכבת תצוגה בתחום BI (תכניתן בכיר); מפתח שכבת גזירה בתחום BI (תכניתן בכיר); יועץ בתחום BI (מומחה ייחודי למערכות תוכנה/מידע/מחשוב); מנהל פרויקט בתחום BI (מנהל פרויקט); מנתח מערכות/מפתח בכיר בתחום BI (מנתח/מהנדס מערכות בכיר); מדריך/מטמיע בתחום BI (תכניתן); מומחה אבטחת איכות בתחום BI (איש א”א תוכנה בכיר).

תנאי סף נוספים: במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מעסיק, ביחסי עובד מעביד, לפחות 20 עובדים בתחום BI. למציע מחזור כספי של 1,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2012, 2013 ו- 2014.

תקופת ההתקשרות היא למשך 12 חודשים ממועד קבלתה של הודעת הזכייה במכרז ע”י הספק. המפעל יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 48 חודשים נוספים.

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

מבזקים