מע’ “כלים שלובים” של רשות האכיפה: טלדור מחקה עתירה מינהלית שהגישה נגד הרשות בנושא; וועדת הפטור ממכרז אישרה לרשות התקשרות בפטור ממכרז עם טלדור לחודש אחד בהיקף 2.86 מיליון ש”ח

בחודש נובמבר 2016 קרו שני דברים נפרדים הקשורים לפרוייקט “כלים שלובים” של משרד המשפטים/רשות האכיפה והגבייה.

העתירה המינהלית שהגישה טלדור נגד רשות האכיפה והגבייה:

סגן נשיא בית-המשפט המחוזי בירושלים כבוד השופט יורם נועם פסק (בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) על מחיקת עתירה מינהלית [עת”מ 55258-08-16] שהגישה חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע”מ נגד רשות האכיפה והגבייה, נגד היולט-פקארד (ישראל) בע”מ, נגד נס.א.ט. בע”מ ונגד מלם-תים בע”מ.

עו”ד טומי מנור בא כוח חברת טלדור הודיע לבית-המשפט כי “(…) לאחר ששבה ושקלה את עמדתה בנושא המכרז נשוא העתירה ובהמשך להסכם שנכרת בינה לבין המשיבה 1 [רשות האכיפה] שהסדיר את אופן ביצוע העברת האחריות למערכת כלים שלובים נשוא המכרז ממנה למשיב 2 [חברת HP], היא מבקשת למחוק את העתירה ללא צו להוצאות. בקשה זו מוגשת על דעתן ובהסכמתן של המשיבות 1,2”.

הפטור ממכרז בהתקשרות בין רשות האכיפה לטלדור:

ב- 8 בנובמבר 2016 התכנסה וועדת הפטור ממכרז הממשלתית כדי “לאשר את החלטת וועדת המכרזים להתקשרות עם חברת טלדור מערכות מחשבים (1986)  בע”מ  לצורך תחזוקה ותפעול של מערכת כלים שלובים לתקופה שמיום 1.1.2017 ועד ליום 31.1.2017 (…) כמו כן מבוקש פטור מפרסום מוקדם של חוו”ד ספק יחיד עפ”י תקנה 3א(ג) לתקנות חובת המכרזים וכן פטור מלא מפרסום החלטה זו מנימוקים של סוד מסחרי עפ”י תקנה 1ג(ב) לתקנות חובת המכרזים” [ההדגשה – שלי].

וועדת הפטור ממכרז אישרה כאמור ב- 8.11.2016 את החלטת וועדת המכרזים מיום 7.11.2016 בהיקף התקשרות מבוקש/מאושר של 2,866,500 ₪ כולל מע”מ. הוועדה אישרה גם פטור חלקי לפרסום הדבר וציינה כי “הפרוטוקול המלא יפורסם בהמשך”.

בהחלטת וועדת הפטור ממכרז נאמר כי “ביום 13.7.2016 הכריזה וועדת המכרזים על הזוכה במכרז 8/15 שעניינו תפעול ותחזוקה של מערכת המחשוב ‘כלים שלובים’ שהינה מערכת הליבה של רשות האכיפה והגבייה, באמצעותה מנוהלים כל תיקי ההוצאה לפועל של הרשות. הזוכה הינו חברת HPE היולט-פקארד בע”מ.

“המשרד מבקש להכיר בהתקשרות עם חברת טלדור כספק יחיד בנסיבות העניין מהנימוקים שפורטו בבקשה. ההתקשרות תוארך לחודש אחד בלבד לצרכי חפיפה.

“אישור ההתקשרות בפטור ניתן לאור חוות הדעת המקצועית שצורפה ע”י עו”ד ענת הר אבן, יועמ”ש הרשות, מיום 7.11.2016 לפיה, בנסיבות העניים, טלדור הינה ספק יחיד לצורך תחזוקה ותפעול של מערכת כלים שלובים למשך תקופת החפיפה הנוספת המבוקשת.

הערות עורך Read IT Now:

+ במערכת מנו”ף (מערכת ניהול ופרסום מכרזים ופטור ממכרז)  נכתב כי מדובר בבקשה “(…) לתחזוקה ותפעול של מערכת כלים שלובים לצורך הרחבת היקף התחזוקה ולצורך סילוק עת”מ 55258-08-16” [העתירה שמצויינת בתחילת ידיעה זו. ההדגשה – שלי].

+ ידיעה על מכרז 8/15 של רשות האכיפה והגבייה פורסמה אצלי באתר ב- 22 בספטמבר 2015 כאן.

+ ב- 10.6.2016 פירסמתי ידיעה כאן באתר שכותרתה: “בית-המשפט נעתר באופן חלקית לעתירה מנהלית של טלדור נגד רשות האכיפה והגבייה בנושא מכרז שערכה“.

+ ב- 16.4.2016 פירסמתי ידיעה כאן באתר שכותרתה: “באישור החשכ”ל: אושרה בקשה של משרד המשפטים/רשות האכיפה והגבייה בהתקשרות המשך בפטור ממכרז עם טלדור מערכות מחשבים [היקף כספי – כ- 49 מיליון ₪]” — מהות ההתקשרות: הארכת  ההתקשרות והרחבתה  לצורך תחזוקה ותפעול של מערכת ‘כלים שלובים’.

+ ב- 14.1.2014 פירסמתי ידיעה כאן באתר שכותרתה: “רשות האכיפה והגבייה אינה משלמת שנה וחצי לחברת טלדור בגין הקמת מערכת “כלים שלובים” בשל עיכובים באספקתה וכיוון שאינה בשלה לעלות לאוויר“.

מבזקים