מערך הסייבר הלאומי מבקש להתקשר עם מחצ”ב רפאל (מרכז מחקרים צבאיים של רפאל) לצורך ביצוע עבודת חקר בנושא ביצועי אלגוריתמים לזיהוי פנים

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מחצ”ב רפאל (מרכז מחקרים צבאיים של רפאל – רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע”מ)

מהות ההתקשרות: התקשרות עם מחצ”ב רפאל (מרכז מחקרים צבאיים של רפאל – רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע”מ)  לצורך ביצוע עבודת חקר בנושא ביצועי אלגוריתמים לזיהוי פנים

התחלת ההתקשרות: 1 במאי 2018; סיום ההתקשרות: 31 בספטמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: רועי פרידמן מ”מ ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים (משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי) כותב בחוות הדעת המקצועית המצורפת לבקשת ההתקשרות בפטור ממכרז:

“סעיף 30 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע התש”ע – 2009, מטיל על הממונה על היישומים הביומטריים את חובת הפיקוח על יישום הוראות החוק על כל מרכיביו וכן להמליץ על מדיניות הנוגעת ליישומים הביומטריים של פרוייקט זה.

“בתיקוני החקיקה ממארס 2017 נקבע בהוראת שעה לחמש שנים כי במהלכה, יבדוק ראש מערך הסייבר הלאומי האם קיימים אמצעים טכנולוגיים לביסוס המאגר הלאומי על תמונות פנים בלבד ויעביר את עמדתו לשר הפנים, אשר צריך לקבל החלטה לגבי תכולת המאגר הביומטרי. טרם מתן חוות דעתו, על ראש המערך לשמוע את עמדתם של הממונה על היישומים הביומטריים וראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי. על פי החוק, עשויה חוות דעתו של ראש מערך הסייבר להיות מוצגת בכנסת במסגרת דיון בנושא תכולת המאגר הביומטרי.

“הוראת השעה קובעת כי ראש המערך ישוב ויציג המלצתו מדי 18 חודשים במהלך חמש השנים בהן חלה הוראת השעה, אלא אם כן יוחלט במועד מוקדם יותר שהונחה תשתית ראייתית מספקת לצורך הסתמכות על תמונת פנים בלבד, לתיעוד בעל תוקף של 10 שנים.

“לשם גיבוש עמדת היחידה להזדהות ויישומים ביומטריים, בראשה עומד מ”מ הממונה, נבנתה תוכנית למימוש מטלה זו, שאושרה על ידי ראש המערך. התוכנית כוללת מספר תוצרים שייתנו בידי היחידה תשתית עובדתית מוסמכת ליכולות קיימות בנושא היכולת האלגוריתמית העדכנית לזיהוי פנים, לצורך תיעוד ברמת מדינה.

“תוצר א’ בתוכנית, הינו עבודת חקר שעניינה מיפוי, סקירה וניתוח של ספרות מחקרית בנושא דיוק מערכות זיהוי פנים והשפעת תופעת ה- Aging (או, הזדקנות הפנים לאורך שנים) על ביצועי המערכות.

“להלן איפיון הספקים, שעשויים לתת מענה לתוצר זה, כפי שהוגדר על ידי הצוות המקצועי:

+ גורמים מחקריים בעלי מומחיות בתחום הביומטריה, העומדים בחזית הידע העולמי ובעלי יכולות מחקריות מוכחות.

+ כמו כן, בשל רגישות המידע והשלכותיו וכן הצורך להיחשף למסמכים מסווגים בעת העבודה (למשל מסמך “תפיסת ההפעלה” של פרוייקט התיעוד הלאומי החכם, כאמור לעיל), נדרש גוף שעובדיו הם בעלי סיווג ביטחוני וקיימת בו סביבת עבודה שתאפשר החזקה ושמירה של מסמכים מסווגים (כספת, מגרסה וכיו”ב).

+ משיקול של רגישות המידע והשלכותיו, נקבע כי הספק יהיה ישראלי בלבד. וזאת על-מנת שלא לחשוף תהליכי העבודה פנימיים של המאגרים הלאומיים לגורמים חיצוניים.

“יתרה מזאת, חוות דעת מקצועית חתומה בידי מחצ”ב רפאל, תאפשר ליחידה ובהמשך לראש המערך, לסמוך את עמדתם על גורם מחקרי מוביל, עם מומחיות וניסיון ברמה בין- לאומית ככלל ובתחום הביומטריה בפרט. מחצ”ב רפא”ל גם ליוותה בעבר את פעילות הרשות לניהול המאגר הביומטרי, במשך ארבע שנות ‘תקופת המבחן’, אותה קבעה הכנסת. לפיכך, קיימת בידי הגורמים המקצועיים במחצ”ב היכרות עם אופן עבודת המערכת של הרשות לניהול המאגר וביצועיה ויכולת לגזור השלכות ותובנות שתהיינה רלבנטיות גם לעבודה זו.  לאור כל האמור לעיל, מבקשת היחידה להתקשר עם מחצ”ב רפאל – מרכז מחקרים צבאיים של רפאל”.

עוד נאמר בחוו”ד המקצועית כי “היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים קיימה התייעצות עם חוקרים מתחום הביומטריה וגופי בטחון העוסקים בתחום ויכולים להמליץ על ספקים בעלי יכולות מחקריות מקצועיות, היכרות וניסיון בתחום ומחזיקים בסיווג ביטחוני גבוה שיאפשר חשיפה למסמכים מסווגים וכן סביבת עבודה מסווגת.

“הפרמטרים לבחירת הספק היו ההיבטים הבאים: מקצועיות ומומחיות בתחום חקר מערכות ביומטריות מורכבות ועמידה בסיווג ביטחוני.  לאחר התייעצות עם חוקרים בתחום וגורמי מקצוע רלבנטיים בגופי הביטחון, עולה כי אין ספקים אחרים בעלי מומחיות בתחום היישומים הביומטריים המחזיקים גם בסיווג בטחוני גבוה לצורך ביצוע משימה זו.

“מחצ”ב רפאל הינו הגוף היחידי העונה לשני היבטים אלו. חוקריו מחזיקים בתארים אקדמיים מתקדמים ויש להם מוניטין רב בתחום חקר ביצועים ככלל ומערכות ביומטריות מורכבות בפרט, אשר אין לו מקביל בישראל. בנוסף לכך, גוף ביטחוני זה מסווג כראוי לנושא המבוקש ורשאי להחזיק במתקניו חומרים מסוווגים. על כן מחצ”ב הוא הגוף היחידי המחזיק בידע, בניסיון, ביכולת הביצוע ובסיווג המתאים.

“מחצ”ב רפאל, הינו מרכז מחקרים צבאיים של רפאל העוסק במחקרים אסטרטגיים העומדים בחזית הידע העולמי בתחום הביומטריה ובעל יכולות מחקריות מוכחות בתחומים רלבנטיים אחרים. למחצ”ב ניסיון בתחום הביומטריה של למעלה מ- 15 שנה בין השאר במחקרים ועבודה שנעשו בתחום זה עבור משרד הביטחון. מחצ”ב היה הגוף שאיפיין וניתח את הניתוחים הסטטיסטיים של תוצאות תקופת המבחן עבור הרשות לניהול המאגר הביומטרי. למחצ”ב הידע העדכני בתחום הנדרש לצורך מתן חוות הדעת”.

מבזקים