מכרז פנימי במשרד התקשורת לתפקיד מנהל/ת תחום (רישוי חברות תקשורת)

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/אגף בכיר רישוי [תל אביב]

התפקיד: מנהל/ת תחום (רישוי חברות תקשורת)

מועד אחרון: 2 ביוני 2019

תיאור התפקיד:

+ ביצוע פעולות לבחינת בקשה של חברת תקשורת לקבלת רישיון חדש, לרבות: ריכוז עבודת המטה לבחינת הבקשה לרישיון חדש, ביצוע בדיקות ובחינות של הבקשה לאור המדיניות וכללי ההסדרה הרלבנטיים, סיוע לממונה בגיבוש העמדה המקצועית של האגף ביחס לבקשת הרישיון וכדומה.

+ ריכוז תהליכים לעדכון רישיונות קיימים של חברות תקשורת, ובכלל זה: ביצוע בדיקות ובחינות ביחס לבקשה של חברת תקשורת בעלת רישיון לבצע שינויים/תוספות ברישיונה, הגשת המלצות לממונה וביצוע העדכונים הנדרשים ברישיון הקיים. כמו כן, ביצוע פעולות לגיבוש ולביצוע של התאמות/עדכונים ברישיונות הקיימים של חברות תקשורת בעקבות שינויים במדיניות ובכללי ההסדרה של המשרד (לפי הנחיות הממונה).

+ ביצוע פעילויות הנוגעות לרישוי חברות בתחום הטלקום (לדוגמה: מתן רישיונות לניסויים טכנולוגיים ושיווקיים, מתן היתרים כלליים לביצוע פעילות טלקום וכדומה).

+ שותפות בתהליכים ובצוותים בין-יחידתיים במשרד העוסקים בגיבוש כללי הסדרה הרלבנטיים לרישוי חברות בתחום הטלקום, תוך ייצוג היבטי הרישוי בתהליכים אלו.

+ זיהוי בעיות במדיניות ובכללים הקיימים של המשרד ביחס לרישוי חברות בתחום הטלקום וכן סיוע לממונה בקידום מהלכים במשרד להגדרת שינויים נדרשים ברגולציה הקיימת בתחום.

הערות עורך Read IT Now:

* המישרה תתפנה בתאריך 1 באוגוסט 2019.

* עובד/ת שייבחרו, יידרשו לעמד ברמת סיווג “סודי ביותר” בטרם איוש המשרה.

* בהערות למכרז צויין ש”יוער כי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1661 מיום 13.5.2007  ותיקונה בהחלטה מספר  1605 מיום 18.5.2019,  יש לבצע מעבר של יחידות הארציות של משרדי הממשלה לעיר ירושלים עד לחודש מאי 2019″.

* פרסומים קודמים לגבי מישרה זו הופיעו באתר זה כאן, כאן ו- כאן.

מבזקים