מכרז משותף לשני גופים ממשלתיים: הזמנה להגשת הצעות לשלב מיון מוקדם במכרז פומבי בנושא: יכולת אוטומטית לבדיקת חדירות של מערכי סייבר ארגוניים

הגופים המפרסמים: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי + מערך הסייבר הלאומי (סייבר ישראל) במשרד ראש הממשלה

נושא המכרז: הזמנה להגשת הצעות לשלב מיון מוקדם במכרז פומבי בנושא: יכולת אוטומטית לבדיקת חדירות של מערכי סייבר ארגוניים

מס’ המכרז: 20-2018

תאריך פרסום: 5 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 1 באפריל 2019

הערות: במודעה לעיתונות נאמר בין היתר כי מדובר במכרז מרכזי מסוג ‘אתגר’, עם שלב מיון מוקדם, לקבלת פיתרונות לאתגר הממשלתי בנושא יכולת אוטומטית לבדיקת חדירות של מערכי סייבר ארגוניים.

“מכרז אתגר הוא מכרז המבקש למצוא פיתרונות להתמודדות עם אתגרים הניצבים בפני עורך המכרז. מכרזי אתגר מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה ממוקדת של הפיתרון הנדרש ומאפייניו, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות שונים, חדשניים, ומקוריים להתמודד במסגרת המכרז.

“האתגר במכרז זה הינו שיפור חוסן ארגוני בסייבר ע”י מתן יכולת מרכזית לבדיקת חדירות אוטומטית של מערך הסייבר הארגוני, המופעל ע”י כל ארגון המנוי בשירות בכל עת ללא התערבות גורם חיצוני בתהליך. הבדיקות יכולות להיות מסוג Whitebox או  Blackbox או שילוב של שתי הגישות או כל גישה אחרת, כתלות בהיצע הטכנולוגיות הקיימות בשוק.

“תנאי סף המקצועיים להשתתפות במכרז הם כי המציע הינו יצרן המערכת המוצעת ובעל הזכויות בהם. שהפיתרון המוצע מפותח על ידי היצרן במרכז פיתוח הממוקם בישראל. הפיתרון המוצע נמצא בשלב ביטא לפחות (שלב ביטא – הגירסה שלאחר שיפור אב טיפוס בעקבות סדרת ניסויי פיילוט פנימיים, אך בשלה להפצה לבודקים חיצוניים).

“מציעים שימצאו מתאימים, בהתאם למפורט במכרז, יבצעו פיילוט של הפתרון המוצע בגופים ממשלתיים ברחבי הארץ אשר ייקבעו על ידי עורך המכרז.

“הזוכה או הזוכים שיוכרזו במכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם עורך המכרז לתקופה של שנתיים, כאשר לעורך המכרז הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד לחמש שנים נוספות”.

מבזקים