“מכרז מערכת סחר חוץ דור חדש – ‘שער עולמי’ – בו זכתה בשנת 2002 חברת מלם, צפוי להסתיים בסוף שנת 2021 לאחר סיום העלאת כל תכולות המערכת”

הגוף המפרסם: משרד האוצר/אגף המכס ומע”מ

שם הספק: מטאור מערכות טכנולוגיה וארגון בע”מ

מהות ההתקשרות: הרחבת ההתקשרות עם חברת מטאור בהיקף כספי על סך של 1,900,000 ₪ לא כולל מע”מ, לתקופה נוספת של 27 חודשים החל מיום 30.9.2019 ועד ליום 31.12.2021 או עד לסיום פרוייקט ‘שער עולמי’ על כל שלביו, לפי המוקדם מביניהם [התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות].

התחלת ההתקשרות: 6 באוקטובר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2021

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 2,223,000 ₪ כולל מע”מ

החלטה: אושר ע”י החשכ”ל רוני חזקיהו (ב- 20.11.2019) בהמלצת וועדת הפטור ממכרז

הערות: בנימוקי וועדת הפטור ממכרז (מ- 6 באוקטובר 2019) נאמר בין היתר כי “ביום 5 בנובמבר 2002 נחתם הסכם בין רשות המיסים בישראל לבין חברת מטאור במסגרת מכרז להכנת איפיון מערכת סחר חוץ חדשה שער עולמי), הכנת מכרז לבחירת ספק המערכת, וליווי תהליך בחירת הספק, פיתוח, הקמה, הטמעה ואספקת שירותי ייעוץ עפ”י דרישה.

“ההסכם נחתם לחמש שנים עם להארכות שנתיות. במהלך השנים הוארכה והורחבה ההתקשרות מספר פעמים.

“לאחר זכייתו לביצוע הפרוייקט, סייע הספק בכתיבת מכרז לאספקת שירותי מיקור-חוץ לפיתוח, הקמה ותפעול של מערכת סחר חוץ דור חדש – ‘שער עולמי’ – בו זכתה בשנת 2002 חברת מל”מ מערכות מידע והוא צפוי להסתיים בסוף שנת 2021, לאחר סיום העלאת כל תכולות המערכת.

“מאז הזכייה מלווה הספק את המכס בהטמעת המערכת ונותן שירותי יעוץ בנושא.

“לפי מה שנמסר לוועדה, לספק נצבר ניסיון וידע ייחודיים שבלעדיהם אין ביכולתה של הרשות ליישם את תכנית העבודה ולאכוף את המשך פיתוח המערכת באיכות הנדרשת ואת מוכנות גורמי הקהילה להוצאת הפעימה האחרונה של המערכת.

“זאת ועוד, בימים אלו מתקיים הליך בוררות מול חברת מל”מ בו לידע שצבר הספק יש חשיבות מיוחדת. היועץ מטעם הספק מסייע לפרקליטות בהליך מטעם רשות המיסים בבוררות ובשלב זה החלפתו עלולה, בסבירות גבוהה, לגרום נזק להליך הבוררות. דברים דומים נמסרו לוועדה גם מפרקליטות המדינה.

“יוער, שהרשות, בהנחיית רשות התקשוב, פעלה במטרה להפחית את התלות במל”מ והספק מסייע לה בתהליכים אלו. כמו כן, הרשות גייסה חלק מעובדי הספק כחלק מהליך הכנה לסיום ההתקשרות.

“משכך, מבקשת הרשות את הרחבת ההתקשרות עם הספק באופן מצומם בלבד שיכלול רק שירותי ייעוץ בתחום המשך הפרויקט וליווי הבוררות. לאור זאת גם צומצם מספר משרות היועצים שנשכרו במקור מארבע משרות למשרה וחצי.

“כמו כן, במהלך שנת 2019 הוכן במכס מכרז למתן שירותי ייעוץ, ליווי פרויקטים ותמיכה בפיתוח מערכות מידע למכס אולם, לאחר פרסום המכרז הוחלט על ידי ראש מנהל משאבים והון אנושי ברשות לצאת לשני מכרזים אחודים לכלל הרשות, זאת על-מנת למנוע מצב בו יש לרשות מספר חברות ויועצים בתחום מערכות המידע. המכרזים האחודים פורסמו באוגוסט 2019 וזוכה עתיד להיבחר עד לסוף שנת 2019”.

מבזקים