מכרז חדש של משרד האוצר/החשב הכללי: הזמנה להציע הצעות למתן הלוואות למתמודדים בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת; מועד אחרון להגשה: 9.1.2019

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשב הכללי

נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן הלוואות למתמודדים בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת

מס’ המכרז: 2018/1488

תאריך פרסום: 30 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 9 בינואר 2019

הערות: במודעה לעיתונות נאמר כי אגף החשב הכללי במשרד האוצר, באמצעות ועדת המכרזים למתן הלוואות למתמודדים בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת, מזמין בזאת מוסדות כספיים להשתתף בהליך מכרז פומבי מס’ 2018/1488, במסגרתו יבחר מוסד כספי  לתפעול מנגנון למתן הלוואות למתמודדים בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת בהתאם לחוק המפלגות, התשנ”ב -1992.

מוסדות פיננסיים שייבחרו במסגרת ההליך המכרזי יפעלו בהתאם להוראות המכרז, ובהתאם להוראות החוק, ויהיו אמונים על תפעול מנגנון מתן הלוואות למתמודדים בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת.

ההלוואות יועמדו מתקציב המדינה, המוסד הפיננסי שיזכה יתפעל את המנגנון של ההלוואות בהתאם להסכם המצורף כנספח למכרז. התמורה למוסד הכספי תתבסס אך ורק על תפעול המנגנון.

המדינה תתקשר עם המוסד הפיננסי לתקופה בת ארבע שנים, ותהיה לה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות אשר כל אחת מהן לא תעלה על שנה אחת.

ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבטל ולשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מבזקים