משרד האוצר: מכרז לאספקת ציוד ושירותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לאספקת ציוד ושירותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה, יחידות הסמך ויחידות המשנה

מס’ המכרז: מממ 13-2014

תאריך פרסום: 7 ביולי 2014

מועד אחרון: 14 בספטמבר 2014

הערות: עורך המכרז מבקש לבחור ספק זוכה אחד לכל סל מהסלים המפורטים להלן ובמסמכי המכרז. כל שלבי הבדיקה והתיחור ינוהלו עבור כל סל בנפרד, ויתכן שבלוח זמנים שונה. יובהר כי אין מניעה שאותו ספק יבחר להיות ספק זוכה ביותר מסל אחד.

סל 1 – אספקת שירותי תקשורת טלפונית מנוהלים עבור משרדי הממשלה – אספקת שירותי טלפוניה מנוהלים במחיר חדשי קבוע למשרדי הממשלה הממוקמים באתרים השונים, ובפרט למשרדי ממשלה הממוקמים בקריות הממשלה. השירות יינתן משתי ליבות רשת לפחות, אשר ימוקמו בקריות הממשלה בת”א ובירושלים. ליבות הרשת יוקמו ויופעלו על ידי הספק ובמימונו.

סל 2 – תחזוקת מרכזיות קיימות מתוצרת חברת “תדיראן” – מתן שירותי אחזקה בתשלום חודשי, ותוספת שלוחות למרכזיות הקיימות במשרדי הממשלה מתוצרת חברת “תדיראן”. השירות יוגבל למערכות המופעלות במשרדי הממשלה, ללא שדרוגים והשקעות בתשתית.

סל 3 – תחזוקת מרכזיות קיימות מתוצרת חברות אחרות – מתן שירותי אחזקה בתשלום חודשי ותוספת שלוחות למרכזיות הקיימות במשרדי הממשלה. השירות יוגבל למערכות המופעלות במשרדי הממשלה  ללא שדרוגים והשקעות בתשתית.

סל 4 – אספקה והתקנה של מערכות טלפון בטכנולוגיית IP – אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות טלפון פרטיות מבוססות טכנולוגיית IP-Telephony אשר יירכשו על ידי המזמין ויותקנו במשרדי הממשלה.

המכרז ייערך בשני שלבים; בשלב הראשון, תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף של המכרז לצורך הרכבת רשימת המציעים שתוכל לגשת לשלב השני של המכרז. בשלב השני של המכרז, יתמודדו כל אותם מציעים אשר הצעתם עמדה בשלב הראשון של המכרז,  בתיחור דינאמי מקוון (עבור כל סל בנפרד) לצורך בחירת הספק הזוכה.

אגף הביטחון שבמשרד האוצר יבחן את פרטי המציע הפוטנציאלי ובמידה והמציע הפוטנציאלי עומד בדרישות הביטחוניות לדעת גורמי הביטחון, יוציא אגף הביטחון אישור להשתתפות המציע במכרז ולחשיפתו לחומר המכרז.

מבזקים