מכבי: מכרז דו-שלבי לאספקת מערכת ניהול חבר

הגוף המפרסם: מכבי שירותי בריאות

נושא המכרז: מכרז דו-שלבי לאספקת מערכת ניהול חבר

מס’ המכרז: 135/2015

תאריך פרסום: 29 באוקטובר 2015

מועד אחרון: 25 בינואר 2016

הערות: מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכת ניהול חבר. המערכת מיועדת לנהל את כלל ההיבטים המנהליים של החבר. המערכת תוקם בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי מסמכי המכרז ובלוחות הזמנים אשר נקבעו וייקבעו ובתמורה, וכמפורט בהסכם, במפרט ובמסמכי האיפיון.
ההצעות יכללו, בין היתר,  פיתוח, אספקה, התקנה ויישום של המערכת, על כל מרכיביה, לרבות הדרכה למשתמשים, הטמעת המערכת לאחר הפעלתה ועם אופציה למתן שירותי תחזוקה למערכת ולמרכיביה בהתאם להנחיות המופיעות במפרט.
המכרז כולל שני  מרכיבי יישום מרכזיים: מערך לניהול החבר תוך שימוש בטכנולוגיות SAP  ומיקרוסופט; ומערך התחשבנות מול חברי הקופה על בסיס מודול ה- Tax and Revenue Management, TRM למגזר הציבורי של חברת SAP.

ההתקשרות היא לתקופה מוערכת של 36 חודשים. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.

בין תנאי הסף: המציע הוא בעל ניסיון מוכח בישראל, במהלך 5 השנים האחרונות, בהקמה ובמתן שירות ותחזוקה של לפחות מערכת דומה אחת בטכנולוגיית SAP באחריות מלאה של הספק כספק מוביל, שהינה בהיקף כספי של מעל 5 מיליון ₪; הספק (או לחילופין ספק המשנה הבכיר המוצע) הינו שותף של יצרן הטכנולוגיה מיקרוסופט בתחום ה- CRM.  בהצעתו יציג הספק אישור על היותו (או לחילופין היות ספק המשנה הבכיר המוצע) שותף של יצרן הטכנולוגיה מיקרוסופט בתחום ה- CRM תינתן עדיפות לשותף GOLD של מיקרוסופט בתחום ה- CRM.

מבזקים