מי עכו: מכרז למערכות מידע פיננסיות, גבייה ואחרות

20:31 07.11.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

הגוף המפרסם: מי עכו – תאגיד  מים וביוב מיסודה של עיריית עכו

נושא המכרז: הצעות לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכו מידע ממוחשבות

מס’ המכרז: 05/2018

מועד אחרון: 29 בנובמבר 2018

הערות: מטרת מכרז זה הינה לבחור מבין פתרונות המחשוב הרלוונטיים הקיימים, את הפתרון האחוד המתאים ביותר למי עכו, בהתייחס לשיקולי עלות ותועלת [Cost/Performance].  אין בכוונת מי עכו לחייב את המשתתף לפתח מערכות חדשות או “להמציא גלגלים”. יש בכוונת מי עכו להתקשר עם משתתף שברשותו המערכת המתאימה ביותר בְעלות בַעלות כוללת האופטימלית [Total cost of ownership, TCO].

בין תנאי הסף:

+ המציע הינו תאגיד הרשום עפ”י דין והעוסק בתחום שירותי טכנולוגית מידע (Information Technology) לתאגידי מים וביוב לרבות תוכנה, חומרה ותקשורת.

+ המציע הינו יצרן תוכנה לניהול ממוחשב של מערכות גביה ופיננסיות ו/או בעל הרשאה מאת יצרן התוכנה לשווק, להתקין ולתחזק את המערכות המוצעת על ידו – ובעל יכולת לבצע שינויים והתאמות תוכנה שיידרשו ע”י מי עכו , במסגרת מכרז זה.

+ המציע מספק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שירותי התקנה, הטמעה, הסבה, הדרכה, הפעלה ומתן שירותי תמיכה של מערכות גביה המשמשות לתפעול ממוחשב של תחומי גביה, לפחות ל- 3 תאגידי מים וביוב במדינת ישראל שהוקמו ופועלים בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א – 2001 ומתוכם לפחות שני תאגידים המספקים מים ללפחות 17,000 מדי מים כל אחד.

+ המציע או קבלן משנה מטעמו, מספק, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותי התקנה, הטמעה, הדרכה, הפעלה ומתן שירותי תמיכה של מערכות CRM המשמשות לתפעול ממוחשב לשני תאגידי מים וביוב בישראל לפחות.

+ המערכת המוצעת הינה בעלת אישור לרישום במרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות לפי הוראות ניהול פנקסים.

מבזקים