מינהל התיכנון: מכרז לרכישת שירותי מיקור-חוץ לתפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב של המינהל

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל התכנון

נושא המכרז: מכרז לרכישת שירותי מיקור-חוץ לתפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב של המינהל

מס’ המכרז: 26/2019

תאריך פרסום: 7 באוקטובר 2019

מועד אחרון: 10 בדצמבר 2019

הערות: במודעה לעיתונות שפירסם המינהל נאמר כי מינהל התכנון במשרד האוצר משמש כגורם האחראי במדינת ישראל על גיבוש מדיניות תכנון ארצית בנושאי תכנון ובנייה. ביולי 2015 , בעקבות החלטת ממשלה, הועברה האחריות על מינהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר. בעקבות כך, הופרדו תשתיות התקשוב של מנהל התכנון מאלו של משרד הפנים.

מינהל התכנון מבקש לבחור במכרז זה ספק שיידרש לספק שירותים לתפעול ותחזוקה לתשתיות התקשוב במיקור-חוץ.

תקופת מתן השירותים היא שלוש שנים. לוועדת המכרזים תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הברירה להאריך, באותם התנאים, לתקופה שלא תעלה על שבע שנים נוספות במצטבר, כך שמשך תקופת ההתקשרות הכוללת לא יעלה על עשר שנים.

מבזקים