מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקת שירותי תקשורת בינלאומיים עבור משרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז מרכזי לאספקת שירותי תקשורת בינלאומיים עבור משרדי הממשלה

מס’ המכרז: 15/2019

תאריך פרסום: 6 בנובמבר 2019

מועד אחרון: 18 בדצמבר 2019

הערות: מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, מפרסם בזאת מכרז מרכזי פומבי שמספרו 15-2019, לאספקת שירותי תקשורת בינלאומיים עבור משרדי הממשלה.

מטרת המכרז היא איתור זוכה שיספק שירותי תקשורת ליעדים בינלאומיים (נייח ונייד בחו”ל) למשרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות וכן גופים נלווים המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות תהיה בת 36 חודשים ממועד הודעת עורך המכרז. תקופה זו ניתנת להארכה על ידי עורך המכרז במספר תקופות שלא יעלו יחד על 72 חודשים נוספים (סה”כ עד 96 חודשים).

בין תנאי הסף: רישיון משרד התקשורת – למציע רישיון כללי אחוד הכולל אספקת שירותי מב”ל (מפעיל בינלאומי), כשהוא בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות ולמשך כל תקופת ההתקשרות; המציע עוסק באספקת שירותי תקשורת בינלאומיים, ברצף בשנתיים (2) שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז; המציע מספק שירותי תקשורת בינלאומיים לעשרה לקוחות עסקיים שונים בעלי לפחות  5,000 קווים ניידים ונייחים (לכל 10 הלקוחות העיסקיים ביחד), בכל אחת מהשנים 2017 ו- 2018.

מבזקים