מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי תקשורת [Push to Talk Over Cellular, POC] עבור משרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשב הכללי/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי תקשורת [Push to Talk Over Cellular, POC] עבור משרדי הממשלה

מס’ המכרז: 10-2019

תאריך פרסום: 29 במאי 2019

מועד אחרון: 8 באוגוסט 2019

הערות: מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר מפרסם בזאת מכרז מרכזי שמספרו 10-2019 לאספקת שירותי תקשורת אלחוטיים שנועד לאפשר למשרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות וכן גופים נלווים המפורטים להלן במסמכי המכרז, לרכוש שירות POC  – שירות “שיחה בלחיצה” לקיום שיחת קשר, העברת קבצים ותכנים שונים בלחיצה על כפתור על גבי רשת תקשורת נתונים כלשהי [Wi-Fi; סלולר (אינו רשת בטכנולוגיית Integrated Digital Enhanced Network, iDEN)].

במכרז ייבחר ספק אחד אשר יספק בכל אזורי השירות את הציוד והשירותים המבוקשים במחירים המפורטים במכרז ושיוצאו על ידו במסגרת ההליך המכרזי, הכל בהתאם למנגנון המפורט במסמכי המכרז.

עיקרי ציוד ושירותי POC המבוקשים: אספקת יישומון אפליקטיבי/תוכנה למערכת ניהול, למערכת Dispatcher  ולמכשירים סלולריים ניידים מכל סוג או דגם ולמכשירי POC ייעודיים; אספקת קווים סלולריים/רט”ן לדיבור ולנתונים (Data); אספקת מכשיריPOC ואביזרים נלווים; שירותי התקנה, הפעלה, הטמעה, שירות תיקונים ותחזוקה, והתאמת אפליקציית POC לרשתות הרט”ן שעל גביה תופעל.

תקופת ההתקשרות היא בת 30 חודשים ממועד הודעת עורך המכרז. לעורך המכרז הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא יעלו יחד על 60 חודשים נוספים (סה”כ עד 90 חודשים), וזאת בהודעת עורך המכרז שתישלח לזוכה לפני תום כל תקופה. במסגרת הפעלת זכות הברירה רשאי עורך המכרז להאריך את תקופת הרכש רק ביחס לציוד או שירות מסוים וכן למזמינים מסוימים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מכרז זה הוא מכרז ממוכן מתפתח כהגדרתו בתקנה 19ד לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1993. המכרז יבוצע בהתאם לשלבים העיקריים הבאים: שלב מיון מוקדם, שלב התיחור הדינמי, בחירת הזוכה.

הערות עורך Read IT Now: ב- 26 באפריל 2017 פירסמתי את הידיעה הבאה כאן באתר:

מינהל הרכש הממשלתי (באגף החשב הכללי/משרד האוצר) פירסם היום (26.4.2017) פנייה מוקדמת לקבלת מידע לגבי שירותי PTT בסלולר.

בהודעת המינהל נאמר כי הוא בוחן אפשרות לרכוש למשרדי הממשלה שירותי תקשורת אלחוטיים [Push to Talk, PTT, Over Cellular] .

השירות המבוקש יכלול אספקה והפעלה של שירותי תקשורת אלחוטיים על גבי מכשירים ייעודיים ומכשירי סלולר חכמים הקיימים בידי המשתמשים.

שירות ה- PTT משמש בעיקר את עובדי שטח, מאבטחים, יחידות ביטחוניות ובתי-חולים לצורכי קשר פנים אירגוני מיידי.

מספר המנויים הממשלתיים המשתמשים בשירות מוערך בכ- 5,000 מנויים, לא כולל לקוחות ביטחוניים כגון שב”ס, משטרת ישראל, כיבוי אש וצה”ל.

את המענה לפנייה יש לשלוח עד 23.5.2017 אל ניסים בן צרפתי במינהל הרכש הממשלתי.

מבזקים