מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה – ידיעה מעודכנת [הידיעה המקורית פורסמה כאן באתר ב- 12.4.2019]

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשב הכללי/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז מרכזי 7-2019

מס’ המכרז: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה

תאריך פרסום: 10 באפריל 2019

מועד אחרון: 17 ביולי 2019

הערות: המכרז נועד לאפשר למשרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות וכן גופים נלווים המפורטים במסמכי המכרז, לרכוש שירותים עבור ציוד תקשורת אקטיבי הקיים ברשותם או הנרכש על ידם, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

* המכרז הוא מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם, הכולל אפשרות להליך התמחרות נוסף. במכרז ייבחר ספק יחיד אשר יספק בכל אזורי השירות את המוצרים והשירותים המבוקשים. כמו כן, עורך המכרז רשאי להכריז על כשירים נוספים.

+ שלב מיון מוקדם: בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי המכרז ובאמות המידה כפי שנקבעו במסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף, מפרטי הצעתם, ודרישות איכות מינימליות. מציעים שהצעתם עמדה בכל תנאי המכרז יוכרזו כ- “מציעים מאושרים”.

+ שלב שני – מחיר יעד: בשלב זה ייבחנו הצעות המחיר אשר הוגשו על ידי המציעים המאושרים לעמידתן במחיר היעד אשר קבע עורך המכרז. ככל ויתקיימו התנאים האמורים ייקבע מועמד לזכייה.

+ שלב שלישי – הליך התמחרות נוסף (אופציונלי): ככל שיתקיימו התנאים האמורים, יתמודדו המציעים הרלבנטייים בהליך תיחור נוסף.

* במסגרת מכרז זה ייבחר זוכה אחד בלבד, אשר יספק בכל אזורי השירות את הציוד והשירותים המבוקשים למשרדי הממשלה, יחידות הסמך וכן לגופים נלווים שאושרו על ידי עורך המכרז.

* הזוכה יהיה הספק היחיד לכל המזמינים, אשר יהיו מחויבים לרכוש ממנו בלבד ובמחירים שיקבעו במכרז.

* המכרז כולל בין היתר, את השירותים הבאים עבור הציוד האקטיבי: איפיון, תכנון, התקנה, תחזוקה, טיפול בתקלות, העתקות ושדרוגים לציוד תקשורת קיים במשרדי הממשלה ולציוד חדש אשר יירכש על ידם וכן מתן שירותי אחריות מורחבת, כמפורט במכרז, לציוד התקשורת האקטיבי.

* השירותים יינתנו בהתאם לפירוט הבא: עבור כלל הציוד האקטיבי שנרכש וכבר קיים במשרדי הממשלה, על הזוכה לספק את השירותים הבאים:

+ מתן שירותי אחריות ותחזוקה לציוד האקטיבי (כולל החלפת רכיבים תקולים) ולתוכנה עבור הציוד האקטיבי, בהתאם למסלולי השירות הנבחרים על ידי המזמין.

+ אחזקת מלאי ציוד אקטיבי, רכיבים וחלפים לציוד הנמצא בהסכם תמיכה רציף של היצרן.

+ עדכוני תוכנה לכל רכיבי התוכנה בציוד האקטיבי כל עוד מתאפשר הדבר על ידי היצרן.

+ מתן סיוע טלפוני מרחוק לפתרון תקלות, לרבות מול היצרן.

+ ביצוע תוספות, שדרוגים ושינויים בהתקנות הציוד (ללא אספקת פריטי הציוד עצמו).

העתקה והעברה של ציוד מאתר לאתר.

* בנוסף לאמור לעיל, עבור  ציוד חדש, הן ציוד שיירכש מכוח מכרזים מרכזיים של עורך המכרז והן ציוד תקשורת אקטיבי שיירכש באופן עצמאי על ידי משרדי ממשלה, על הזוכה לספק גם את השירותים הבאים:

# תכנון ואפיון שילוב רכיבי התקשורת החדשים ברשת התקשורת המשרדית.

# סיוע באפיון תכנון טרום הזמנה.

# התקנת מערכות התקשורת השונות והטמעתן.

# מתן מענה לצרכים עתידיים של המשרדים בתחום התשתית האקטיבית והצבת תשתית תקשורת תומכת.

# אספקת שירותים נוספים המפורטים במכרז זה.

* יובהר כי השירותים המבוקשים לא יחולו על ציוד אקטיבי שהותקן וקיים במשרדי הממשלה מכוח מכרז מרכזי 12-2018 לאספקת שירותי רשת תקשורת אלחוטית (Wi-Fi) עבור לקוחות ואורחי משרדי הממשלה.

* במסגרת מכרז זה יכללו הגופים הרשומים להלן ללא צורך באישור הספקים הזוכים: שירות התעסוקה הישראלי. דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע”מ.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב”ד). קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע”מ. ענבל חברה לביטוח בע”מ.

במהלך תקופת ההתקשרות, עורך המכרז רשאי לגרוע גופים נלווים מרשימה זו או להוסיף לה גופים נוספים שחוק חובת המכרזים חל עליהם, ואשר ייחשבו מזמינים במכרז זה. עורך המכרז יודיע לספק על החלטתו כאמור, אשר תחייב את הספק

* מכרז זה מפורסם לאחר ההכרזה על מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ כזוכה במכרז מרכזי מספר 15-2015 לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי, במסגרתו מסופק ציוד תקשורת אקטיבי מתוצרת חברת HPE. במכרז המרכזי הקודם לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי, שמספרו 7-2008, סופק גם כן ציוד תקשורת אקטיבית מתוצרת חברת HPE. מכרזים אלו כוללים אספקת ציוד בלבד למזמינים וכן שירותים בסיסיים נוספים, לרבות מתן שירותי אחריות יצרן בלבד, הכל כמפורט במסמכי המכרזים הנ”ל.

* יובהר, כי מכרז זה אינו כולל אספקת ציוד תקשורת אקטיבי מכל סוג שהוא, ועל המזמינים לבצע רכישה של הציוד במסגרת המכרז המרכזי 15-2015 או הליכי רכש עצמאיים בלבד, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

* תקופת הרכש: 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות של עורך המכרז עם המציע הזוכה. לעורך המכרז שמורה האופציה להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא יעלו על 60 חודשים נוספים, כמפורט במסמכי המכרז.

מבזקים