מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקה, תחזוקה והתקנה של מחשבים למשרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לאספקה, תחזוקה והתקנה של מחשבים למשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים [מחשבים שולחנים, מחשבים שולחנים זעירים, תחנות עבודה רזות, תחנות עבודה חזקות, מערכות מוכללות (One-In-All), מחשבים תעשייתיים/מוקשחים, מחשבים ניידים, מחשבים ניידים קלי משקל, מחשבים ניידים מוקשחים, מחשבי לוח, מחשבי לוח מוקשחים, מערכות משולבות לוח/נייד].

מס’ המכרז: 18-2017

תאריך פרסום: 28 באוגוסט 2017

מועד אחרון: 12 בנובמבר 2017

הערות:

* זהו מכרז מסגרת עם הליכים תחרותיים תקופתיים: בשלב הראשון — בחינת עמידת המציעים בדרישות מסמכי המכרז והרכבת רשימת הספקים הרשומים. בשלב השני — ביצוע הליכי תיחור מעת לעת בין הספקים שברשימה לאספקת תצורות מחשב ע”פ דרישות עורך המכרז.

* המכרז יהיה בתוקף למשך עשרים וארבעה חודשים ממועד ההודעה על הכללת הספקים ברשימת הספקים הרשומים. עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא יעלו על שלושים ושישה חודשים נוספים, ובסך הכל – עד 60 חודשים.

* תקופת הרכש בה יספקו הזוכים את השירותים למשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים שאושרו על ידי עורך המכרז תקבע על-ידי עורך המכרז לפני כל תיחור, ובמסגרתה יהיו רשאים המזמינים לרכוש את המוצרים והשירותים, לרבות הרחבות ושירותי אחריות ותחזוקה, מהזוכה.

 

מבזקים