מטריקס והמדינה הסכימו על מחיקת תביעה של החברה נגד המדינה לגבי מכרז ממשלתי

“הצדדים מתכבדים להודיע לבית-המשפט הנכבד כי מבלי להודות ו/או לוותר על טענה מטענות מי מהצדדים (ומבלי שיהיה בכך למנוע העלאת טענות לגבי מכרזים עתידיים, ככל שיהיו), הצדדים הסכימו לצרכי פשרה כי המרצת הפתיחה תימחק ללא צו להוצאות, הצו הזמני שניתן במסגרתה יבוטל, והערבות וכתב ההתחייבות שהופקדו במסגרת הליך הצו הזמני בתיק זה יושבו למבקשת […] הבקשה על דעתו ובהסכמתו של עו”ד יעקב פונקלשטיין ב”כ המשיבה”.

כך נכתב בפנייה של חברת מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ אל בית-המשפט לגבי תיק ה”פ 27702-10-18. ב- 17 בפברואר 2019 ניתן פסק דין וכבוד השופט דוד גדעוני כתב (בהחלטת ‘פיתקית צהובה’) כי “בהתאם למוסכם – מורה על מחיקת המרצת הפתיחה ללא צו להוצאות. הצו הזמני שניתן – מבוטל”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ב- 17.12.2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

חברת מטריקס אי.טי. מנהלת בבית-המשפט המחוזי בירושלים הליך המרצת פתיחה (ה”פ) נגד מדינת ישראל נגד מכרז ממשלתי. ההליך של מטריקס החל ב- 11 באוקטובר 2018.

כבוד השופטת דנה כהן לקח כותבת בין היתר בהחלטתה האחרונה (עד כה) מיום 12 בדצמבר 2018 לגבי בקשה למתן צו מניעה זמני:

■ “ברקע הדברים, מצוייה זכייתה של חברת מטריקס באפריל 2018 במכרז מס’ 15/2015 לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי לכלל משרדי הממשלה ולגורמים נוספים. בהמשך לכך נחתם הסכם בין חברת מטריקס לבין המדינה (באמצעות מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר). מדובר בהסכם לאספקת מוצרי גישה ותקשורת לצורך הקמה והפעלה של מערכות תקשורת נתונים ברשת מקומית (Local Area Network, LAN) במשרדי הממשלה, כולל רכיבי תקשורת אלחוטית בתחום הרשת המקומית […] יובהר כבר כעת כי מכרז הציוד לא עסק באספקת שירותי אינטרנט, ומטריקס אינה טוענת כי היא עוסקת בתחום האמור, להבדיל מתחום אספקת הציוד נשוא המכרז בו זכתה”.

■ “עובר להגשת ההליך שבכותרת, נודע למטריקס כי בכוונת המדינה לפרסם מכרז נוסף (נפרד) להקמת רשתות תקשורת אלחוטית (Wi-Fi) עבור לקוחות ואורחים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. טרם פרסום המכרז הנ”ל, פנתה מטריקס למדינה בבקשה לקבוע הוראה במסגרת מכרז האלחוט הצפוי, ולפיה הזוכה במכרז האלחוט יחוייב לרכוש ממטריקס את הציוד הנדרש לצורך הקמת רשתות התקשורת האלחוטיות במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, וזאת בהתאם לפרשנותה של מטריקס את הסכם הציוד שנחתם עימה באפריל 2018. המדינה התנגדה לפרשנות האמורה בהתכתבויות מקדימות בין הצדדים וטענה כי לא צפוייה התנגשות בין המכרז בו זכתה מטריקס לבין מכרז האלחוט הצפוי.

■ “על רקע זה הגישה מטריקס את המרצת הפתיחה שבכותרת. בכתב המרצת הפתיחה עתרה מטריקס לכך שבית-המשפט יורה למדינה כי כל ציוד התקשורת מן הסוגים המפורטים בהסכם הציוד שנחתם עם מטריקס, לרבות ציוד תקשורת שיידרש לצורך הקמה ואספקה של רשתות תקשורת אלחוטיות לשימוש אורחים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, יסופק אך ורק על-ידי מטריקס. לטענת מטריקס, תובענתה נועדה למנוע הפרה צפוייה של המדינה את הסכם הציוד שנחתם בין הצדדים לפני חודשים ספורים. הבקשה העומדת להכרעתי כעת, היא בקשתה של מטריקס מיום 7.11.2018 למתן צו מניעה זמני. הבקשה הוגשה קרוב לחודש ימים לאחר הגשת ההליך שבכותרת, והועברה לטיפולי כשופטת תורנית”.

■ בהמשך ההחלטה מפורטות טענות מטריקס מצד אחד [שעתרה “לצו מניעה זמני שיורה על הקפאת הליכי מכרז האלחוט ועל כל המועדים מכוחו, וזאת עד להכרעה בהמרצת הפתיחה שבכותרת”] וטענות המדינה מצד שני לגבי הוצאת צו המניעה הזמני.

■ “”בתגובה משלימה בכתב טענה חברת מטריקס כי היא מתקשה להעריך מהו היקף ‘הנגיסה’ (כך בלשון כתב המרצת הפתיחה) של מכרז האלחוט בהסכם הציוד שנחתם עימה (הוסבר כי לא ניתן לדעת מראש מה יהיו היקפי המימוש של מכרז האלחוט), שכן אין לדעת כמה משרדי ממשלה ויחידות סמך, יבקשו להקים רשתות תקשורת אלחוטיות בתחומן בעקבות המכרז. כמו כן, הקמת כל מערכת לפי מכרז האלחוט, תלוייה בסקר שצריך להיערך בכל אתר ואתר). עם זאת, נטען כי לפי הערכתה של מטריקס, מדובר ב’נגיסה’ בהיקף של מיליוני ₪.

■ השופטת מציינת בהחלטתה כי “[…] בדיון לפניי טען ב”כ מטריקס כי מבחינת מרשו ‘אין בעייה שהמכרז יימשך עד ליום 4.2.2019′ (הוא המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים). אך נטען כי יש להורות על מניעת המשך התקדמות הליכי מכרז האלחוט מעבר לכך”.

■ באשר לתגובתה של המדינה, מעבר להיבטים המשפטיים בשאלת חוסר סמכות, הרי ש”[…] המוצרים אותם ניתן לרכוש מכוח שני המכרזים – מכרז הציוד בו זכתה מטריקס, ומכרז האלחוט שפורסם לאחרונה – שונים מהותית אלה מאלה. לפי הטענה, מטרתו של ציוד המכרז היא לספק מתגים ורכיבי תקשורת הדרושים לצורך הקמת רשתות תקשורת מקומיות (LAN) שהינן בבעלות משרדי הממשלה ובאחריותם. מנגד, מטרת מכרז האלחוט

היא להוביל להקמה ולמתן שירותי גישה אלחוטית לרשת האינטרנט עבור לקוחות ואורחים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. שירותים אלה כוללים תכנון, פריסה ותפעול של רשת תקשורת ושל תשתית אינטרנט, שהינם נפרדים לחלוטין מן הרשת המקומית המשרדית, וכאשר הציוד המותקן הוא באחריותו ובבעלותו של ספק השירות ולא בבעלות משרדי הממשלה. לטענת המדינה, הסכם הציוד שנחתם עם מטריקס אינו חל בנסיבות אלה”.

“בתגובה משלימה בכתב, טענה המדינה כי משקלו של ציוד האלחוט בתוך מכלול הציוד בו עוסק הסכם הציוד שנחתם עם חברת מטריקס, הוא מועט עד כדי חסר משמעות. אשר למכרז האלחוט – בדיון במעמד הצדדים העריכה המדינה כי היקף ההתקשרות הכוללת לשנה במסגרת מכרז האלחוט הוא כ- 3 מיליון ₪, כאשר עלות הציוד בתוך סכום זה (להבדיל מעלות שירותים ורכיבים נוספים) קטנה בהרבה”.

■ השופטת כותבת בהחלטתה כי “לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בכתב ובעל-פה, ולאחר שעיינתי במכלול החומר שהוגש, מסקנתי היא כי דין הבקשה לצו מניעה זמני להתקבל באופן חלקי”.

■ מהחלטת השופטת עולה כי בכנס מציעים שנערך ב- 19.11.2018 בקשר למכרז האלחוט, “הבהירה המדינה למשתתפים בכנס על קיום ההליך שבכותרת ועל המצב המשפטי הנתון והשלכותיו האפשריות. מכאן שמי  שייטול חלק במכרז האלחוט, יודע על טענותיה של מטריקס בתובענה שהוגשה מטעמה”.

■ “[…] הנה כי כן, תמונת הדברים בכל הנוגע לשיקול מאזן הנוחות (אשר הוא בעל מעמד בכורה לצורך ההכרעה בבקשה שבפניי), היא מורכבת. לאחר שקילת העניין, אני סבורה כי הפיתרון המאוזן והראוי בנסיבות העניין, הוא לאפשר את המשך הליכי מכרז האלחוט עד לסיום השלב של הכרזת המציעים המאושרים והגשת ערבויות השתתפות על-ידם. לאחר אותו שלב, על עורך המכרז להימנע ממתן הודעה למציעים המאושרים על מועד תיחור דינמי […] וזאת עד להכרעה בהליך שבכותרת”.

■ “[…] בנסיבות העניין, אינני רואה לנכון להקפיא את הליכי מכרז האלחוט לגבי מכלול השלב הראשון של המכרז. הימשכות הליכי מכרז האלחוט עד לתום השלב האמור, תאפשר לקדם את הליכי המכרז (לרבות בחינה של תנאי סף, בדיקת העמידה בדרישות הטכנולוגיות של המכרז והערכת איכות ההצעות שתוגשנה). בכך ייצאו נשכרים האינטרסים הציבוריים”.

■ “[…] אוסיף כי מאחר ששני הצדדים הסכימו לפניי כי ההליך העיקרי מעורר שאלות משפטיות בעיקרן כך שבירורו לא צפוי להתארך, ומאחר שממילא מכרז האלחוט לא הגדיר לוח זמנים מדוייק לעריכת השלב השני במסגרתו (שלב התיחור הדינמי), קיימת אפשרות שההליך שבכותרת ממילא יגיע אל סיומו טרם השלב השני של המכרז”.

■ “ככל שבירור ההליך שבכותרת יימשך אל מעבר לתום השלב הראשון של מכרז האלחוט, אני רואה להורות על הקפאת השלב השני של המכרז, באופן המונע מתן הודעה למציעים המאושרים על מועד התיחור המדמה ועל מועד התיחור המקוון”.

■ “[…] נוכח מכלול הטעמים שפורטו, ניתן בזאת צו זמני המונע מתן הודעה למציעים המאושרים על מועד תיחור דינמי (מדמה ומקוון) […] [ב]מכרז האלחוט (מס’ 12-2018). למען הסר ספק, אין מניעה להמשיך בהליכי המכרז עד לאותו השלב”.

חברת מטריקס נדרשה ע”י בית-המשפט להמציא התחייבות עצמית מטעמה, בלתי מוגבלת בסכום, וכן ערבון (פיקדון כספי או ערבות בנקאית אוטונומית) בסכום של 350,000 ₪. כל אחד מהצדדים יישא בהוצאותיו לגבי ההתדיינות בנושא צו המניעה הזמני.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

הערות עורך Read IT Now:

+ פנייה במייל אל מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה של חברת מטריקס לגבי תביעה זו [קודם לפרסום ההחלטה הראשונה של בית-המשפט] – לא נענתה.

+ פנייה במייל אל שני עורכי הדין בחברת עו”ד החיצונית המייצגים את חברת מטריקס [לקבלת פסק הדין הסופי בתיק זה] – לא נענתה.

+ פנייה אל דוברות הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) [לקבלת פסק הדין הסופי בתיק זה] – נענתה בסיבה הפורמלית כי כיוון שאין לי כיום תעודת עיתונאי הם אינם יכולים לספק לי את נוסח החלטת בית-המשפט. זאת למרות שבשנים האחרונות כן זכיתי מידי פעם לסיוע במידע.

ניתן לראות בידיעה זו, שלמרות אי שיתוף הפעולה הזה, הצלחתי בכל זאת להגיע אל פסק הדין הסופי ולפרסם את הנוסח שלו כאן (מבלי להיזקק לבקשת עיון תיק בית-המשפט). הצילום של פס”ד מצוי אצלי.

מבזקים