מונתה ועדה מייעצת לשר התקשורת איוב קרא לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור ורמת התחרותיות בו; יו”ר הוועדה – דני רוזן (לשעבר מנכ”ל המשרד)

ב- 25 בנובמבר 2018 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה כי מונתה ועדה מייעצת לשר התקשורת איוב קרא לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור ורמת התחרותיות בו; יו”ר הוועדה – דני רוזן (לשעבר מנכ”ל המשרד); חברי הוועדה: אורן לביאן [מנהל מינהל הדואר], ד”ר עופר רז-דרור [סמנכ”ל בכיר מינהל כלכלה], עו”ד ברוריה מנדלסון [סגנית היועצת המשפטית], ענבל מעיין [יועצת בכירה למנהל הכללי] ומרכז הוועדה שמעון שוהם [מנהל תחום בכיר, מינהל הדואר] – כולם כיום במשרד התקשורת; מועד הגשת המסקנות: 18.2.2019.

בכתב המינוי שחתום בידי שר התקשורת איוב קרא נאמר בין היתר כי בחודש אפריל 2014 פורסמו המלצות הוועדה ‘לבחינת תעריפי חברת דואר ישראל בע”מ וחברת בנק הדואר ושירותיהן’ בראשון ד”ר זיו רייך.

“ההמלצות כללו, בין היתר, המלצות לעניין שירותי דואר בתחום השמור, כהגדרתם בחוק הדואר, התשמ”ו – 1986, וכן לעניין שירותי הדואר הבסיסיים הנקבעים בהתאם להוראות סעיף 5ג לחוק הדואר.

“בחודש נובמבר 2014 אושרו המלצות ועדת רייך על-ידי שר התקשורת ושר האוצר, למעט מספר שינויים ודגשים כמפורט במסמך אימוץ הדו”ח.

“עד כה, טרם יושמו מרבית המלצות וועדת רייך אשר אומצו ע”י השרים בכל הנוגע לתחום השמור ובכלל כך בנוגע לעדכון רשימת השירותים האוניברסליים שבתקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה).

“מאז פרסום המלצות וועדת רייך, חלו שינויים שונים אשר משפיעים על שירותי הדואר בתחום השמור, ובכלל כך שינויים טכנולוגיים, ירידה בכמות המכתבים הנשלחים בשיעורים גבוהים מאלו שנחזו ע”י וועדת רייך, לצד הגידול במספר בתי-אב, שינויים בטעמי הציבור והעדפותיו.

“כמו כן, תחום הדואר הכמותי הפתוח לתחרות מאז שנת 2006, נמצא כיום במצב של סטגנציה בנתחי השוק המבוסס בעיקרו על שני שחקנים דומיננטיים ועל מספר לקוחות מצומצם להם כוח שוק משמעותי בתחום הדואר הכמותי”.

הוועדה תבחן את שירותי הדואר בתחום השמור ורמת התחרות בו והיא התבקשה לבחון שבעה תחומים ולגבש המלצות ביחס לכל אחד מהם “בשים לב ולצורך לחזק ולשמור על היכולת של חברת דואר לספק שירות אוניברסלי לאורך זמן בשימת לב טובת הציבור, ופיתוח תחרות אפקטיבית בתחום השמור”.

הלשכה המשפטית של משרד התקשורת תלווה את עבודת הוועדה בכל הנוגע לייעוץ משפטי.

הוועדה התבקשה להגיש המלצותיה הסופיות עד ליום 18 בפברואר 2019 אם כי היא גם רשאית להגיש המלצות ביניים.

מבזקים