לקראת הבחירות לכנסת ה- 22: הרשות להגנת הפרטיות תקיים כנס בנושא “שימוש במידע אישי מפנקס הבוחרים והתגוננות במרחב הסייבר” ומפרסמת ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא מגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים ומגבלות השימוש במידע אישי

לקראת הבחירות לכנסת ה- 22 תקיים הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים כנס בנושא “שימוש במידע אישי מפנקס הבוחרים והתגוננות במרחב הסייבר”. הכנס יתקיים בשיתוף עם וועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, משרד הפנים ורשות התאגידים במשרד המשפטים.

בהודעה של הרשות להגנת הפרטיות נאמר כי הכנס יתקיים ביום שני 12.8.2019 בקריית הממשלה בתל אביב יפו. תוכנית הכנס מתפרסמת כאן.

בתוך כך, הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים גם מפרסמת ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין מגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים ומגבלות השימוש במידע אישי.

“לקראת הבחירות לכנסת ה- 22, הרשות להגנת הפרטיות מבקשת להזכיר את המגבלות החלות על שימוש במידע מפנקס הבוחרים ועל השימוש במידע אישי שאוספות המפלגות עצמן על חבריהן, בהתאם להוראות חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט – 1969 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981”.

“נבקש לחדד את חובות אבטחת המידע החלות על המתמודדים והמפלגות, המגבלות על רכישת מידע, וכן את הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא פניות אל ציבור הבוחרים שהן בגדר דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר”.

“[…] המידע הנמסר לרשימות הוא למעשה מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. אי לכך, חלות עליו הוראות פרק ב’ לחוק הגנת הפרטיות, שעניינו הגנה על הפרטיות במאגרי מידע, לרבות חובת רישום המאגר. ככלל, בעל המאגר כמי שנושא באחריות העיקרית  לקיום הוראות החוק ולרישום המאגר – יהיה המפלגה או הסיעה”.

“[…] לפי סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות, מוטלת על המפלגות גם האחריות לאבטחת המידע המוחזק אצלן. בחודש מאי 2118 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע”ז – 2017,  אשר מפרטות את עקרונות אבטחת המידע הקשורים בניהול ובשימוש במידע השמור במאגרי מידע, דוגמת פנקס הבוחרים”.

“[…] חוק הגנת הפרטיות קובע עקרון בסיסי, לפיו אסור לעשות שימוש במידע אישי על אדם או לפרסם אותו, אלא אם הסכים האדם לשימוש במידע וכן נתן הסכמתו למטרה לשמה ייעשה השימוש. סחר במידע ללא שניתנה הסכמה כאמור, אינו חוקי”.

“הרשות להגנת הפרטיות מדגישה, כי על כל מי ששוקל להתקשר עם גורם המציע לו מידע אישי על אנשים, לוודא שמקורות המידע אותו הוא מציע הינם חוקיים”.

“שימוש לא חוקי במידע חושף את מוכרי המידע ורוכשיו לפעולות אכיפה והטלת סנקציות על ידי הרשות להגנת הפרטיות, ולתביעות אזרחיות מצד אלו שפרטיותם נפגעה. הרשות להגנת הפרטיות פירסמה כללי אצבע לבחינה טרם רכישת מידע ואנו ממליצים לעיין בהם”.

המסמך המלא נמצא כאן.

מבזקים