ישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום א’ (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי ניר שויקי לתפקיד יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

היום בשעה 12:00 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: “ישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום ראשון (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי ניר שויקי לתפקיד יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין [לפי המלצת שר התקשורת איוב קרא]”.

בהצעת ההחלטה נאמר בין היתר כי “ביום 19.12.2018 החליטה ועדת האיתור להמליץ לשר התקשורת על שלושה מועמדים שמצאה מתאימים למילוי תפקיד יו”ר המועצה, ביניהם גם מר שויקי. ביום 23.12.2018 בחר שר התקשורת במר שויקי מבין שלושת המועמדים.

“ביום 16.1.2019 אישר נציב שירות המדינה את השלמת הליך המינוי בתקופת בחירות בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

“ביום 25 בפברואר 2019 דנה הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975, במועמדותו של מר שויקי למישרת יו”ר המועצה, ומצאה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 60א לחוק האמור, כי מתקיימים במר שויקי תנאי הכשירות הדרושים למילוי המישרה”.

להצעת ההחלטה צורפה חוות דעת מקצועית של דנה נויפלד היועצת המשפטית של משרד התקשורת בה היא כותבת בין היתר כי “[…] במקרה דנן, נציב שירות המדינה קבע כי המינוי אכן נופל לחריגים הקבועים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שכן הליכי האיתור והבחירה שמר שויקי הסתיימו הלכה למעשה עוד טרם ההכרזה על הבחירות, וכן מכיוון שאין למר שויקי זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה. לאור אישור הנציב והנסיבות המפורטות במכתבו, ההצעה איננה מעוררת קשיים משפטיים”.

בסיום חוות הדעת שלה כותבת היועצת המשפטית של משרד התקשורת כי “אינני רואה מניעה משפטית לקבלת ההחלטה הנ”ל על-ידי הממשלה”.

מבזקים