“יחידת ניהול סיכונים בשלבים מתקדמים של כתיבת מכרז ניהול סיכונים בתחומי סייבר ואבטחת מידע וכן בנושאי מחשוב IT; צפי לפרסום המכרז סוף רבעון ראשון 2019”

מ”מ החשב הכללי יובל רז אישר, בהמלצת וועדת הפטור המרכזית (האוצר/החשכ”ל), בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם שש החברות הבאות: חברת אנטרופי יועצים בע”מ, פירמת רואי החשבון סומך חייקין KPMG, פירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות’ (דלוייט Deloitte), קומסק בע”מ, רוזנבלום הולצמן רואי חשבון ו- דב הלפרין יועצים בע”מ (HMS) לצורך סיום עבודות בהתקשרויות קיימות, לתקופה שמיום 1.4.2019 ועד 31.12.2019.

ביום 29 במאי 2012 הוכרזו ארבע החברות הבאות כזוכות במכרז לצורך עריכת סקרי סיכונים וסיוע בגיבוש תכניות טיפול למשרדי הממשלה. ביום 17 בפברואר 2014 החליטה ועדת המכרזים להוסיף לרשימת הזוכות במכרז את החברות אשר נבחרו ככשירות בעת ההכרזה על בחירת זוכים במכרז.

ביום 21 במאי 2018 אישרה וועדת הפטור הארכת תקופת ההתקשרות בפטור עד ליום 1.4.2019 וכן הרחבה נוספת של המכרז ב- 25 מיליון ₪ נוספים כך שתקציב המכרז עמד על סך של 95 מיליון ₪.

אישור הארכת ההתקשרות הוא לצורך סיום עבודות בהתקשרויות קיימות, על-מנת שלא לפגוע בפרויקטים המתנהלים ולשמור על רציפות פעילות המכרז.

במסגרת שירותי המכרז ניתנים שירותים לכלל משרדי הממשלה בתחומים הבאים:

א. סקרי סיכונים בחשבויות

ב. סקרי סיכונים כלל משרדי

ג. סקרי סיכונים לפרויקטים ייחודים

ד. סקרי סיכונים בתחום הרגולציה

ה. סקרי סיכונים בתחומי התקשוב והסייבר הממשלתיים.

כיום נמצאים עשרות פרוייקטים בתחום ניהול סיכונים ותוכניות הפחתה בתחומים שונים המצויים בתהליך עבודה מול היועצים השונים במסגרת המכרז. קיים צורך בהארכת תקופת ההתקשרות של המכרז, ללא הרחבת היקף הכספי של ההתקשרות על-מנת שלא לפגוע בפרוייקטים המתנהלים ולשמור על רציפות פעילות המכרז.

יחידת ניהול סיכונים פירסמה מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים תפעוליים ביום 25.11.2018 . צפי לבחירת הזוכים במכרז – עד ליום 1.4.2019.

יחידת ניהול סיכונים בשלבים מתקדמים של כתיבת מכרז ניהול סיכונים בתחומי סייבר ואבטחת מידע וכן בנושאי מחשוב IT; צפי לפרסום המכרז סוף רבעון ראשון 2019.

וועדת הפטור ממכרז קבעה כי “על יחידת ניהול סיכונים לדאוג לקביעת ישיבת עדכון, בנוגע להתקדמות הפרויקטים לעיל, בחודש ספטמבר 2019”.

מבזקים