ועדת הבחירות המרכזית לכנסת: בקשה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 24

14:44 05.01.2021

קטגוריות: כללי

תגים:

הגוף המפרסם: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 24

מועד אחרון: 10 בינואר 2021

הערות: כחלק מההערכות לבחירות לכנסת ה- 24, נדרשת הוועדה להצטייד במצלמות גוף, לשם הפעלת פרויקט מפקחי טוהר הבחירות, לצורך הבטחת קיומן התקין של הבחירות הכלליות לכנסת ה- 24.

ועדת הבחירות מתכוונת לתעד בצילומי וידאו הכוללים שמע, אירועים שונים במהלך יום הבחירות,  ובהם אירועים שעשויים לפגוע בטוהר הבחירות. כמו כן, הוועדה מתכוונת לתעד באופן דומה את מהלך ספירת פתקי ההצבעה בקלפיות.

נוכח הקדמת מועד הבחירות לכנסת ה- 24, התפשטות מגיפת קורונה בעולם ולוח הזמנים הקצר לקיום הבחירות לכנסת ה- 24, מבקשת ועדת הבחירות לקבל מידע בדבר ספקים המסוגלים לספק מצלמות העומדות במפרט, בכמויות ובלוחות הזמנים.

על המצלמות להיות כאלה המשמשות באופן שוטף גופי ביטחון בארץ או בעולם. כל רכיבי החומרה שיסופקו לוועדה יעמדו בדרישות תקן בטיחות ישראלי או אמריקאי או אירופאי בתוקף.

לוח הזמנים הנדרש לאספקת המצלמות הוא לפחות 70% מהכמות עד ליום 28 בפברואר 2021 ויתר הכמות עד ליום 7 במארס 2021, לאחר קידוד, סימון ושיוך המצלמות. הוועדה מעוניינת בהצעות לאספקת לפחות 5000 מצלמות בלוח הזמנים המפורט לעיל.

למצלמה המונפקת למפקח לא יהיו חיבורים לתקשורת אלחוטית מכל סוג, לרבות WiFi סלולר, BT וכד’. אם למצלמה יש חיבור לתקשורת אלחוטית כל שהיא, מחויב המציע לספק את היחידה כאשר כל החיבורים מנוטרלים ברמת התוכנה (Firmware) של המצלמה כך שיהיה הפיך. אם ניטרול רכיבי התקשורת אפשרי רק ע”י ניתוק פיזי של הרכיב, הספק מתחייב שהתהליך הוא הפיך, קרי שימוש ברכיבי תקשורת יהיה אפשרי ע”י חיבורם הפיזי מחדש. היכולת לנתק את החיבורים בתוכנה לא תהיה נגישה בשום דרך למשתמש ביחידת הקצה.

מצלמת הגוף תייצר חתימה דיגיטלית לכל סרט המופק בה. החתימה תאפשר קביעה חד-משמעית של אמינות הסרט – התאמת החתימה לסרט. לשם כך תורכב החתימה האלקטרונית מקבצי ה- Hash  של הסרטים. קבצים אלו נדרשים להיות מופקים באמצעות אלגוריתמים סטנדרטיים, בעלי אמינות מוכחת וקבילים בבית-משפט.