וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי)

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון  ביום ראשון הקרוב (12 בנובמבר 2017) בהצעת חוק (פ/4543/20) של חברי הכנסת עודד פורר, חמד עמאר, רוברט אילטוב ויוליה מלינובסקי.

בדברי ההסבר להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי), התשע”ז – 2017  נאמר כי סעיף 6לד1(א1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982, קובע כי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין רשאית להאריך את תוקף הרישיון למשדר ערוץ ייעודי עד ליום 31 בדצמבר 2018 או עד מועד אחר שנקבע ברישיון, לפי המאוחר.

“מוצע להסמיך את המועצה להאריך את הרישיון להפעלת ערוץ ייעודי לפי שיקוליה, ולא להגבילה במועד שנקבע בסעיף האמור”.

* ההצעה הונחה על שולחן הכנסת ב- 26.7.2017.

מבזקים