וועדת הפטור ממכרז הממשלתית מורה למשרדי ממשלה לבצע עד ל- 30.6.2019 ולסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרוייקט “שירלי” כתחליף לטלפוניה הקיימת בקריות הממשלה

“על המשרד לבצע ולסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרוייקט “שירלי” [שירותי טלפוניה מנוהלים לקריות הממשלה] ובכל היחידות כולל בדיקות והפעלה מלאה, וכתחליף לטלפוניה הקיימת – הן בקריות הממשלה והן באמצעות מרכזיות שבבעלותו עד ליום 30 ביוני 2019. בנוסף יש לקיים עד סוף חודש מרץ 2019 פגישה משותפת עם המשרד ועם החברה הזוכה – בינת, בכדי לראות היכן הדברים עומדים, ובכדי לוודא הסיום הנדרש בתקופת ביניים זו”.

כך נאמר בהחלטה של וועדת הפטור ממכרז הממשלתית (במשרד האוצר/החשכ”ל) לגבי מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז (“התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות”) שהגישו לאחרונה מספר משרדי ממשלה ויחידות סמך. להלן מקצת מהבקשות הללו שהתפרסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי.

התקשרות של משרד ראש הממשלה עם בזק בינלאומי

כך, למשל, משרד ראש הממשלה שהגיש בקשת התקשרות עם חברת בזק בינלאומי עבור שכירות ותחזוקה למרכזיות הטלפונים בהיקף 2,055,299 ₪ כולל מע”מ לתקופה שמ- 17/02/2019 ועד 31/12/2019.

בנימוקי וועדת הפטור נאמר בין היתר כי “לאחר זכייתה של בינת תקשורת במכרז מרכזי פירסם מינהל הרכש הממשלתי ב- 11 לפברואר 2018 הוראת שעה לאספקת והפעלת שירותי טלפוניה נייחת במשרדי הממשלה. מתכונת המכרז מבוססת על רכישת שירותי טלפוניה במגוון אפשרויות וללא צורך ברכישת ציוד, כמו כן מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי בתחום וכל זאת תוך הוזלה משמעותית לעומת המחירים הקיימים כיום.

“הרשות טרם סיימה את המעבר לזוכה במכרז החדש ועדיין מתקשרת עם הספק אשר נבחר במכרז מרכזי  .1-2001  המעבר לבינת הינו מעבר מורכב אשר דורש היערכות מראש, בין היתר: תכנון וגיבוש מתכונת התואמת לצרכי המשרד; תגבור התשתיות הפסיביות במספר מבנים; רכישה והצבה של אמצעי הגנה ואבטחה (לרבות, “חומת אש”) ותגבור מתגים; התקנה, התאמות ובדיקות. משרד ראש הממשלה נרתם לנושא והחל להיערך לקראת תכנון וקליטת מערכת הטלפוניה החדשה, אולם התהליך טרם הסתיים.

“מינהל הרכש הממשלתי ממליץ: עבור 26 מערכות טלפוניה באתרי המשרד המבוססות על שירותי טלפוניה בקריות הממשלה,  לאשר את ההתקשרות עד ל- 30 ביוני 2019 בלבד. ליתר המרכזיות לאשר עד ל- 31.12.2019”.

מ”מ החשב הכללי יובל רז אישר את המלצת וועדת הפטור ממכרז.

התקשרות של משרד האוצר/אגף המכס ומע”מ עם בזק בינלאומי ונטוויז’ן 013

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של אגף המכס עם שתי החברות הללו תוך שהיא מפרסמת את אותם דברים המופיעים בפיסקה הראשונה של ידיעה זו.

הוועדה כותבת בהחלטתה כי לאחר זכייתה של בינת תקשורת במכרז מרכזי פירסם מינהל הרכש הממשלתי ב- 11 בפברואר 2018 הוראת שעה לאספקת והפעלת שירותי טלפוניה נייחת במשרדי הממשלה. מתכונת המכרז מבוססת על רכישת שירותי טלפוניה במגוון אפשרויות וללא צורך ברכישת ציוד. כמו כן מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי בתחום. כל זאת תוך הוזלה משמעותית לעומת המחירים הקיימים כיום. רשות המיסים טרם סיימה את המעבר לזוכה במכרז החדש ועדיין מתקשרת עם הספק אשר נבחר במכרז מרכזי 1-2001. רשות המיסים נרתמה לנושא והחלה להיערך לקראת תכנון וקליטת מערכת הטלפוניה החדשה, אולם התהליך טרם הסתיים.

היקף ההתקשרות המבוקש עמד על 5,736,000 ₪ כולל מע”מ אולם הוועדה אישרה התקשרות בהיקף של 2,868,000 ₪ כולל מע”מ.

התקשרות של משרד המשפטים/רשות האכיפה עם בזק בינלאומי

בתאריך 30/12/2018 אישרה ועדת הפטור המשרדית הארכה והרחבת התקשרות עם בזק בינלאומי לטובת המשך הפעלת שירותי טלפוניה נייחת בפטור ממכרז, בהתאם להנחיית מינהל הרכש הממשלתי לפעול באופן עצמאי. בהתאם למייל של מנהל הרשת הממשלתית בני בקשי מיום 01.01.2019, מבטלת הועדה את החלטתה ופונה לועדת הפטור העליונה בבקשה להארכת והרחבת התקשרות עם בזק בינלאומי בע”מ לטובת תחזוקת מרכזיות טלפוניה עד למעבר כל המרכזיות לספק הזוכה, בינת תקשורת בע”מ, או עד לסיום שנת ההתקשרות המוקדם מבניהם.

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות עם החברה תוך שהיא מפרסמת את אותם דברים המופיעים בפיסקה הראשונה של ידיעה זו.

רשות האכיפה והגבייה נרתמה לנושא והחלה להיערך לקראת תכנון וקליטת מערכת הטלפוניה החדשה, אולם התהליך טרם הסתיים. לדברי הרשות חלק מהרכיבים טרם הגיעו לארץ והם בקשר עם החברה הזוכה – בינת תקשורת – לקידום המעבר.

היקף ההתקשרות המבוקש עמד על 950,508 ₪ כולל מע”מ אולם הוועדה אישרה התקשרות בהיקף של 633,672 ₪ כולל מע”מ.

החשב הכללי רוני חזקיהו אישר את ההתקשרות.

התקשרות של משרד התיירות עם בזק בינלאומי

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות עם החברה תוך שהיא מפרסמת את אותם דברים המופיעים בפיסקה הראשונה של ידיעה זו.

היקף ההתקשרות שביקש המשרד, 120,000 ₪ כולל מע”מ, אושר ע”י וועדת הפטור המשרדית.

 

מבזקים