וועדת הפטור ממכרז באוצר: גטר גרופ שנבחרה בהליך תחרותי מרכזי בין המפיצים המורשים של מיקרוסופט עבור משרדי הממשלה – נפסלה וההתקשרות עימה “נפסקה לאלתר”

ב- 3 וב- 8 במארס 2019 דיווחתי כאן באתר – בפרסום ראשון – על כך שמינהל הרכש הודיע למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצריMicrosoft : חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

בידיעות דיווחתי כי גל בקשות להתקשרויות בפטור ממכרז של משרדי ממשלה ויחידות סמך הוגש לאחרונה לגבי חידוש שירות רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft.

מועד היעד האחרון להשלמת הטיפול בכל הבקשות הללו הוא  15.3.2019 וזאת כדי שלא לאבד זכויות רישוי במסגרת ההסכם של הממשלה עם חברת מיקרוסופט.

ב- 27.2.2019 מינהל הרכש הממשלתי הודיע כאמור למשרדים: הופסקה לאלתר ההתקשרות עם גטר שזכתה במכרז ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט. בהודעת תחום התקשרויות במינהל הרכש הממשלתי נאמר בין היתר: “נוכח אילוצים שונים, ההתקשרות המרכזית עם חברת גטר גרופ בע”מ, המפיץ הזוכה למוצרי מיקרוסופט, הופסקה לאלתר, במקומו הכרזנו על חברת נס א. ט. בע”מ כמפיץ הזוכה לאספקת מוצרי מיקרוסופט למשרדי הממשלה.

משמעויות: (1) שם הספק הזוכה, מחירי הפריטים ומספרי ההסכם במרכב”ה שונו – יש לפתוח הזמנות חדשות במקום אלה שנפתחו (הזמנות שנפתחו לגטר, יש לסגור). (2) תנאי ההסכם וכן לוחות הזמנים הקשיחים להשלמת תהליך ההתקשרות, נותרו ללא שינוי”. [הערה: כל ההדגשות – במקור].

ב- 3 במארס 2019 בערב קיבלתי מדוברות משרד האוצר את התגובה הקצרה הבאה: “חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז”.

* פנייה של Read IT Now במייל אל חברת גטר גרופ לקבל את תגובתם – לא נענתה. פנייה נוספת במייל לגטר גרופ לקבלת תגובה אף היא לא נענתה.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ביום ראשון האחרון, 10 במארס 2019, פורסמה החלטת וועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר/החשכ”ל לגבי החלטת וועדת המכרזים במשרד הבריאות לגבי בקשת פטור ממכרז של המשרד עם מיקרוסופט ישראל [9,444,564 ₪ כולל מע”מ לתקופה 10.3.2019 – 31.12.2022].

בין היתר נכתב בנימוקי הוועדה:

■ “מטרת ההתקשרות: הפצת מוצרים של חברת מיקרוסופט, אשר לגביהם הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות סבורים כי חברת מיקרוסופט הינה ספק יחיד.

■ “היסטוריית ההתקשרות: ביום 12.11.2018 נחתם הסכם מחירים מירביים בין חברת מיקרוסופט ובין ממשלת ישראל באמצעות החשב הכללי. ההסכם הוא מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2022.

■ “בהמשך לכך ועדת הפטור המרכזית הכירה בחברת מיקרוסופט כספק יחיד לצורך רכישה של חלק מתוך מגוון המוצרים והשירותים הכלולים בהסכם. בהתייחס למוצרים אלה, מינהל הרכש התקשר באופן מרכזי עם מפיץ מרכזי. בהתייחס לשאר המוצרים והשירותים הכלולים בהסכם, משרדי הממשלה קיבלו הנחייה להסדיר את ההתקשרות בהתאם לתקנות חובת המכרזים, ככל והם מעוניינים ברכישתם.

■ “במקביל להתקשרות עם חברת מיקרוסופט כאמור, ערך מינהל הרכש הליך תחרותי מרכזי בין המפיצים המורשים של חברת מיקרוסופט, לבחירת מפיץ יחיד לכל משרדי הממשלה. יובהר כי הליך זה התייחס לכלל השירותים והמוצרים הכלולים בהסכם (הן אלה שבהתייחס אליהם מיקרוסופט הוכרה כספק יחיד, והן אלה שלא).

■ “בהליך זה נבחר תחילה מפיץ מסוים (להלן – המפיץ שנפסל), אולם לאחר מספר שבועות ההתקשרות עימו הופסקה לאלתר והחברה (שהייתה כשיר שני) הוכרזה כזוכה בתיחור זה.

■ “כעת, המשרד מעוניין להמשיך ולרכוש את מחברת מיקרוסופט את השירותים והמוצרים שאותם רכש לאורך השנים מחברת מיקרוסופט […] המשרד מבקש כעת להכיר בהם כייחודים עבור הצרכים של משרד הבריאות. בהמשך לכך, ומכיוון שהחברה נבחרה על ידי מינהל הרכש המרכזי כמפיץ יחיד של מוצרי מיקרוסופט הכלולים בהסכם, מבקש המשרד להכיר בחברה כספק יחיד לעניין זה. .הגורמים המקצועיים במשרד מציינים כי בחנו את האלטרנטיבות הקיימות למוצרים הנוספים, והגיעו לכלל מסקנה כי בהתייחס לצרכי המשרד, חברת מיקרוסופט היא ספק יחיד. זאת בין היתר משום שקבוצת המוצרים האמורה מוטמעים כבר כחלק בלתי נפרד ממערכות המחשוב המשרדיות, ואף מהווים בסיס ותשתית למערכות נוספות בהם עושה המשרד שימוש באופן שוטף. הם מוסיפים כי החלפת מוצרים אלה, חלף רכישת תחזוקה עבורם, הינה מורכבת ביותר, מחייבת זמן ומאמץ רב ובסבירות גבוהה עתידה לגרום לקשיים ותקלות, תוך הוצאה כספית ניכרת עבור המשרד.

■ “לאור חוות דעתו של הגורם המקצועי, פירסם המשרד את כוונתו לרכוש את המוצרים האמורים, וזאת באמצעות התקשרות עם המפיץ שנפסל. יובהר כי ההודעה פורסמה עוד בטרם נפסל המפיץ, וההודעה על פסילתו הגיעה רק לאחר שתקופת הפרסום הסתיימה, מבלי שהוגשו השגות.

■ “כעת מבקש המשרד מועדת הפטור המרכזית לאשר את ההתקשרות עם החברה, כמפיצה, לצורך רכישת המוצרים הנוספים, מבלי לפרסם שוב את כוונת המשרד להתקשר עם החברה. זאת משתי סיבות מרכזיות:

+ הליך הפרסום שבוצע, ושבמהלכו לא התקבלו השגות, נועד לבחון את הרכישה של מוצרי מייקרוסופט, ולא לבחינה של מפיץ מרכזי למוצרי מייקרוסופט, שנבחר כאמור בהליך תחרותי עבור כלל משרדי הממשלה. לפיכך, אין בשינוי של המפיץ המרכזי כדי להשפיע על השאלה האם מוצדק לרכוש את המוצרים הנוספים ממיקרוסופט, או לא;

+ בהתאם לתנאי ההסכם, התעריפים שנקבעו לו מחייבים את חברת מייקרוסופט רק עבור הזמנות שיגיעו אליו חתומות עד ליום 15.3.2019. אשר על כן, המשרד נדרש לסיים את הליך ההתקשרות בלוח זמנים צפוף, אחרת הוא יאבד את הזכויות שההסכם מקנה לו.

■ “הגברת ימימה שוורץ רפרנטית משרד הבריאות ממליצה על אישור ההתקשרות עם החברה, ללא ביצוע של פרסום מחודש, בהיקף של 9,444,564 ₪ כולל מע”מ לתקופה 10.3.2019 – 31.12.2019 [הערה: ככל הנראה זו טעות והכוונה ל- 31.12.2022]. על פי תקנות 3(29) ו- 3א(ג) בתח”מ. יחד עם זאת, ממליצה על מתן הנחיה למשרד לבצע בחינה מקצועית וכלכלית מעמיקה, בדבר החלופות הקיימות לכל מוצר אשר נרכש במצב הנוכחי בפטור מחברת מיקרוסופט. בהתאם לבחינה ולתוצאותיה, המשרד ייערך לקראת תקופת ההתקשרות הבאה. בחינה זו תיעשה בהתייעצות ובתיאום עם רשות התקשוב הממשלתי ומינהל הרכש הממשלתי, ותוצג למינהל הרכש הממשלתי בתוך 6 חודשים. בשיחה עם הרפרנטית הובהר שלעמדתה יש הצדקה לפטור ספק יחיד עד סוף 2022 ואולם על מנת להיערך לשנת 2023 על המשרד להתחיל בבחינה כבר היום”.

מבזקים