וועדת הכספים תדון באישור דרך הפרטת חברת דואר ישראל בע”מ לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות

וועדת הכספים בכנסת תדון ביום ראשון הקרוב (5.8) באישור דרך הפרטת חברת דואר ישראל בע”מ לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות.

יעקב קוינט מנהל רשות החברות הממשלתיות פנה במכתב ב- 12 ביולי 2018 אל ח”כ יו”ר וועדת הכספים ח”כ משה גפני וביקש כי בתוקף סמכותה  לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות תאשר וועדת הכספים את דרך הפרטת חברת דואר ישראל כמפורט בהחלטת וועדת השרים לענייני הפרטה מיום 2.7.2018.

עפ”י אותה החלטה ההפרטה של חברת דואר ישראל תיעשה בשני שלבים.

“עמדת הרשות היא כי הכנסת משקיע אסטרטגי לחברת הדואר בשלב ראשון והנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בשלב שני, תסייע לחברה בהשגת שקיפות, יעילות וריווחיות ארוכת טווח. בהקשר זה יש להדגיש כי רוב רכיבי הפעילות של הדואר נמצאים בשוק תחרותי אל מול חברות פרטיות, בעיקר התחומים בהם נמצאים מנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר עבור החברה.

“כניסתו של משקיע אסטרטגי כשותף פעיל תאפשר לממן את תוכנית ההבראה וליישם את ההתייעלות המתוכננת בחברה.

“בנוסף, המכירה הפרטית תקל הן על פיתוח מנועי צמיחה חדשים בחברה והן על הרחבת פעילות הדואר.

“בסופו של דבר, השתלבותו של משקיע פרטי בחברה עשוייה לתרום להעלאת שוויה של החברה ולקיצור לוחות הזמנים לקראת השלב השני בתוכנית ההפרטה זו, ההנפקה הציבורית.

“מכירת חלק מאחזקות המדינה בחברה למשקיע אסטרטגי בעל ניסיון ויכולת בתחומים משיקים לתחומי עיסוקה של החברה או שיכולים לתרום לפיתוחה, כגון בתחום הדואר, בתחום הבנקאות, בתחום שירותי הלוגיסטיקה, השירותים הפיננסיים, הסחר הבינלאומי או השירותים הקמעונאיים, ו/או שילוב משקיעים מתחומים אלו, צפוייה להעניק ערך מוסף אשר יאפשר לחברה להתפתח בתחומים מגוונים בעלי פוטנציאל עסקי.

“תהליך ההנפקה של חלק ממניות הדואר לציבור בהמשך הדרך, יהפוך את החברה לציבורית, על כל היתרונות הגלומים בכך, בין היתר בהיבטי שקיפות וכללים החלים על חברות ציבוריות”, נאמר במכתב ראש רשות החברות הממשלתיות.

המכתב מציין כי בהחלטת ההפרטה נאמר בין היתר כי רשות החברות הממשלתיות תגבש, בהסכמת משרד התקשורת, ובתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות משרד האוצר ושירות ביטחון כללי (שב”כ), את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברת דואר ישראל ובחברת בנק הדואר, ודרכי הסדרתם.

לחברת דואר ישראל יש כ- 5,400 עובדים , נכון לחודש יולי 2018.

מבזקים