וועדת החוקה תדון בשני תיקונים להצעת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים): מרשם תורמי מח עצם וקרנות פנסיה

וועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת בראשות ח”כ ניסן סלומינסקי תדון ביום שלישי (4.12.2018) בשני תיקונים להצעת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים): מרשם תורמי מח עצם וקרנות פנסיה.

לגבי נושא מרשם תורמי מח עצם [הפועל מכוח חוק מרשם תורמי מח עצם, התשע”א – 2011] כותבת שרת המשפטים איילת שקד ליו”ר הוועדה כי “תכליתו של התיקון  המוצע היא לסייע למרשם תורמי מח עצם באיתור הנבדקים אשר נמצאה התאמה בינם לבין אדם הזקוק לתרומת מח עצם, וזאת לנוכח הקשיים הקיימים כיום באיתור הנבדקים האמורים.

“התיקון המוצע כולל העברת מידע אודות מספר הטלפון של נבדק שנמצא מתאים לתרומה ספציפית, וכן שם פרטי של הוריו, אחיו או ילדיו הבגירים של הנבדק ומספרי הטלפון שלהם.

“יודגש כי בשים לב לרגישות העברת המידע המבוקש, התיקון המוצע הינו חריג היוצא מן הכלל, וזאת בשל חשיבות ערך הצלת חיים.

“על-מנת לצמצם, ככל הניתן, את הפגיעה בזכות לפרטיות, העברת המידע תתבצע” באופן המפורט בתיקון לצו.

לגבי נושא קרנות הפנסיה כותבת השרה שקד כי תכלית התיקון “לאפשר העברת אינדיקציה מרשות האוכלוסין וההגירה אל קרנות הפנסיה, לגבי מקבל קיצבה השוהה מחוץ לישראל תקופה רצופה העולה על שישה חודשים. זאת, על-מנת למנוע תשלום קצבאות עודפות למקבלי קצבאות שנפטרו מחוץ לישראל, הפוגע ישירות ביתר עמיתי הקרנות וגורם נזק כלכלי משמעותי.

“בהתאם להערכת רשות שוק ההון על בסיס בדיקה מדגמית שנערכה, במצב המשפטי הקיים קרנות הפניסה אינן מיודעות ביחס למספר לא מבוטל של מקרי פטירה מחוץ לישראל של עמיתי הקרנות, וממשיכות את תשלום הקיצבה לחשבונותיהם של אותם עמיתים שנפטרו, לאורך זמן, באופן הפוגע ישירות בזכויותיהם של יתר העמיתים וגורם לקרנות נזק כלכלי משמעותי. על-מנת להתמודד עם סיכון דומה, מקבלים גופים ציבוריים המשלמים קיצבאות באופן קבוע, דוגמת המוסד לביטוח לאומי, מידע בדבר יציאה מישראל של מקבלי הקיצבאות”.

מבזקים